reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Wizna

z dnia 2 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.211, 212 i 216 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ) RADA GMINY WIZNA u c h w a l a , co następuje :
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok polegających na:
a) Zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 83.197,- zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 630 - Turystyka o kwotę 18.913,- zł Rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki UE); Dział 758 - różne rozliczenia o kwotę 64.284,- zł Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa ;
b) Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 34.320,- zł oraz zmniejszeniu o kwotę 959. 197,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi : DOCHODY - 10. 351. 213,- zł W tym: a ) dochody bieżące - 10. 110 .817,- zł; b) dochody majątkowe - 240. 396,- zł WYDATKI - 12. 798. 568,- zł W tym: a ) wydatki bieżące - 9. 634. 599,- zł b) wydatki majątkowe - 3.163.969,- zł
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały RADY GMINY WIZNA Nr IV / 14 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2011 r. pn. "Zadania inwestycyjne w 2011 ", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały RADY GMINY WIZNA Nr IV / 14 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2011 r. pn. " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 2.447. 355,- zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek (WFOŚ i GW w B-stoku) w kwocie - 608.000,- zł;
2) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 1.069.145,- zł;
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 520.210,- zł;
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 250.000,- zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.085.355,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 638.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Danuta Trepanowska
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/28/11
Rady Gminy Wizna
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zal[1]. Nr 1 do uch. zmiany budżet
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/28/11
Rady Gminy Wizna
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls

zalaczniki Nr 2,3 i 4 do uchwaly zmiany budżet
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/28/11
Rady Gminy Wizna
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

zmiany budżet zał. nr 5
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama