Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 21, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 16, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr. 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420 i nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. Przy ustaleniu stawek, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały uwzględnia się:

1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;

2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;

3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni;

4) rodzaj zajęcia pasa drogowego;

5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

§ 3. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

Powierzchnia zajętego pasa drogowego

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Przy zajęciu jezdni do 20% szerokości

2,00 zł

1,00 zł

Przy zajęciu jezdni powyżej 20% szerokości

4,00 zł

4,00 zł

Przy całkowitym zajęciu jezdni

8,00 zł

8,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się do zajęcia wszystkich elementów pasa drogowego.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, dróg wszystkich kategori w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

Element pasa drogowego

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Poza jezdnią: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć cieplna;

2,00 zł

Poza jezdnią: sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna.

10,00 zł

W jezdni: wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej.

15,00 zł

Na drogowych obiektach inżynierskich: wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej.

100,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 5. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

Rodzaj zajęcia pasa drogowego

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Obiekty handlowo - usługowe

1,60 zł

1,20 zł

0,60 zł

0,40 zł

Inne obiekty

0,70 zł

0,70 zł

0,40 zł

0,20 zł

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia za 1 m2 powierzchni reklamy:

Rodzaj zajęcia pasa drogowego

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Reklama

2,00 zł

1,50 zł

1,20 zł

0,90 zł

Niekomercyjne informacje służące promocji miasta Białegostoku i regionu

0,05 zł

0,05 zł

0,03 zł

0,03 zł

§ 6. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

Rodzaj zajęcia pasa drogowego

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Ogródki gastronomiczne

1,60 zł

0,90 zł

0,70 zł

0,50 zł

Stoiska (stragany): handlowe, wystawowe lub ekspozycyjne, z wyłączeniem stoisk (straganów) sprzedaży kwiatów lub zniczy w okresie od dnia 20 października do dnia 10 listopada włącznie

3,50 zł

3,00 zł

2,70 zł

2,50 zł

Stoiska (stragany) sprzedaży kwiatów lub zniczy w okresie od dni 20 października do dnia 10 listopada włącznie

10,00 zł

10,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

Ekspozycja, sprzedaż prac malarskich lub rzeźb

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

Niekomercyjne wystawy miejskie informacyjno-promocyjno-okolicznościowe

0,05 zł

0,05 zł

0,03 zł

0,03 zł

Inne cele

2,40 zł

1,70 zł

1,50 zł

1,30 zł

§ 7. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXX/317/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 156, poz. 2073) zmieniona uchwałą Nr XLIV/515/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 173, poz. 1988) i uchwałą Nr XLI/512/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 1345) oraz uchwałą Nr XII/89/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe