Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powołania i odwołania członów Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem realizującego działania określone w gminnym programie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Wójt Gminy Nurzec Stacja powołuje członków Zespołu, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch kuratorów sądowych i co najmniej po jednym przedstawicielu następujących podmiotów:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu Stacji;

2) Posterunku Policji w Nurcu Stacji;

3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nurcu Stacji;

4) Szkoły Podstawowej w Nurcu Stacji i Szkoły Podstawowej w Siemichoczach, Gimnazjum Publicznego w Nurcu stacji oraz z Przedszkola Gminnego w Nurcu Stacji;

5) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nurcu Stacji;

6) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Nurcu Stacji lub innej organizacji pozarządowej.

2. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów określonych w ust. 1 zostają wskazani imiennie przez te podmioty.

§ 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 4. Wójt Gminy Nurzec Stacja odwołuje członka Zespołu:

1) z własnej inicjatywy;

2) w przypadku rezygnacji członka Zespołu;

3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu.

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący wybrany przez Zespół na pierwszym posiedzeniu, spośród jego członków w głosowaniu jawnym.

2. Przewodniczący Zespołu może być odwołany ze swojej funkcji przez Zespół na podstawie:

1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu;

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Nurzec Stacja.

3. Na wniosek Przewodniczącego Zespół wybiera spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów.

4. Przewodniczący Zespołu w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów, instytucji oraz osób;

4) inicjuje i organizuje pracę Zespołu.

5. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu zastępuje go Wiceprzewodniczący.

§ 6. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Nurzec Stacja.

3. Posiedzenie Zespołu zwołuje jego Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) Wójta Gminy Nurzec Stacja;

2) Członków Zespołu stanowiących co najmniej 1/3 jego składu.

4. Zespół podejmuje rozstrzygnięcie w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu określonego w § 2 ust. 1 i 2.

5. Uchwały Zespołu podpisuje Przewodniczący a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu Stacji.

7. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności tematykę omawianych spraw, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia oraz wnioski. Do protokołu dołącza się listę obecności osób na posiedzeniu.

8. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje protokolant oraz Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nurzec Stacja.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe