Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Klukowo

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337 zm. 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, zm. 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230 Dz. U. Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240, zm. 2010r. Dz.U.Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 123, poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 692.203 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budzetowe ogółem: 12.423.307 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 2.064.845 zł

b) Dochody bieżące 10.358.462 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.716.737 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budzetowe ogółem: 13.679.297 zł w tym:

a) Wydatki majątkowe 3.299.113 zł

b) Wydatki bieżące 10.380.184 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.716.737 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 160.775 zł

§ 5. Deficyt budżtu gminy w wysokości 1.255.990 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.255.990 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy Klukowo
z dnia 27 czerwca 2011 r.

ZMINY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

10

1095

2010

303.456

-

Zadania zlecone

10

1095

6292

82.764

-

Umowa jst.

600

60016

6290

100.000

-

Umowa jst.

754

75412

6292

88.107

-

Umowa jst.

852

85295

2030

11.000

-

Zadania własne

853

85395

2007

69.243

-

Umowa jst.

853

85395

2009

11.532

-

Umowa jst.

900

90002

2440

26.101

-

Zadania własne

RAZEM

692.203

-

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy Klukowo
z dnia 27 czerwca 2011 r.

ZMINY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

10

1095

4430

297.504

-

Zadania zlecone

10

1095

4170

4.900

-

Zadania zlecone

10

1095

4110

740

-

Zadania zlecone

10

1095

4120

120

-

Zadania zlecone

10

1095

4300

192

-

Zadania zlecone

600

60016

6050

249.149

-

Zadania własne

600

60016

4270

21.722

-

Zadania własne

852

85295

3110

11.000

-

Zadania własne

853

85395

4118

1.796

-

Umowa jst.

853

85395

4119

274

-

Umowa jst.

853

85395

4128

290

-

Umowa jst.

853

85395

4129

45

-

Umowa jst.

853

85395

4178

48.404

-

Umowa jst.

853

85395

4179

8.061

-

Umowa jst.

853

85395

4218

8.510

-

Umowa jst.

853

85395

4219

1.395

-

Umowa jst.

853

85395

4308

10.220

-

Umowa jst.

853

85395

4309

1.780

-

Umowa jst.

900

90002

4300

26.101

-

Zadania własne

692.203

-

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy Klukowo
z dnia 27 czerwca 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Proponuję dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2011 rok

1) Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

a) Zwiększono dotację w kwocie 303.456 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę,

b) Kwota 270.871 zł jako dofinansowanie do realizowanych inwestycji w 2010r. tj.

- 82.764 zł wodociąg - zabudowa kolonijna we wsiach Kostry Podsędkowięta, Łuniewo Wielkie

- 100.000 zł most w Wyszonkach Błoniu

- 88.107 zł adaptacja części budynku OSP w Kuczynie na świetlicę wiejską

Rachunki za wodociąg świetlicę wiejską i częściowo za most zostały opłacone z własnych środków w 2010 roku. Pozostała do zapałaty częściowa f-ra za budowę mostu i faktura dla inspektora nadzoru na ogólną kwotę 249.149 zł. W związku z tym, iż pozostałe należności zostały opłacone proponuję, aby dofinansowanie przeznaczyć na opłatę faktur za most oraz kwotę 21.722 zł na bieżące utrzymanie dróg.

c) Zwiększono dotację w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

d) Zwiększono dotacje w kwocie 33.345 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - " Ośrodki Wychowania Przedszkolnego w gminie Klukowo - realizacja marzeń najmłodszych" ,

e) Zwiększono dotacje w kwocie 47.430 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - " Indywidualizacja kształcenia w kl. I - III"

f) Zwiększono dotację w kwocie 26.101 zł na dofinansowanie zadania : Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klukowo

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe