Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 57/11 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 11 pkt 3 i 4 uchwały Nr III/10/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetu miasta w wysokości 30 884 928zł i przychody w wysokości 2 645 108 zł

2)Wydatki budżetu miasta w wysokości 30 965 623 zł i rozchody w wysokości 2 564 413 zł

3)Na spłatę kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 2 564 413 zł

4)Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 80 695 zł będą przychody z zaciągniętego kredytu oraz wolne środki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


mgr inż. Jarosław Siekierko


Załącznik do Zarządzenia Nr 57/11
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wydatki

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

50 000,00

0,00

50 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

0,00

50 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000,00

- 100,00

4 900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

100,00

3 100,00

750

Administracja publiczna

2 187 808,00

0,00

2 187 808,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 665 908,00

0,00

1 665 908,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4 000,00

1 000,00

5 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

13 700,00

- 1 000,00

12 700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

972 695,00

0,00

972 695,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

731 195,00

0,00

731 195,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 500,00

1 000,00

21 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

- 1 200,00

7 800,00

4430

Różne opłaty i składki

9 000,00

200,00

9 200,00

801

Oświata i wychowanie

11 825 380,00

0,00

11 825 380,00

80110

Gimnazja

3 552 400,00

0,00

3 552 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 357 402,00

- 25 000,00

2 332 402,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

- 1 100,00

2 900,00

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

25 000,00

75 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

1 100,00

2 600,00

Razem:

27 550 841,00

0,00

27 550 841,00

Objaśnienia do zmian dotyczą:

1. Wypłaty dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej brakująca kwota 100 zł

2. Opłaty za rozmowy z telefonów niestacjonarnych w kwocie 1 000 zł

3. Zakupu paliwa i ubezpieczenia samochodu bojowego w kwocie 1200 zł

4. Remontu dachu szkoły i badań pracowników, zgodnie z wnioskami Gimnazjum kwota 26 100 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe