reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 lipca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 13.870,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 45.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 45.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 12.903.605,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 9.701.690,00 zł

- dochody majątkowe - 3.201.915,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 12.414.886,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10.230.369,00 zł

- wydatki majątkowe - 2.184.517,00 zł.

§ 3. Ustala się spłatę transzy kredytu i pożyczek (Bank Gospodarstwa Krajowego - umowa pożyczki nr PROW321.11.00630.20 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 - "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, i umowa kredytu nr 10/2231 na realizacje projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej) z dochodów budżetu gminy w 2011 roku w wysokości 2.927.108,00 zł zaciągniętą w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Programu współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na zadania inwestycyjne pn. -" Rozwój działań połączonych służb ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko - litewskim":

- "Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy" ,

- "Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai" ,

- "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu, oś 3 "Jakość życia na obszarach i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321."

§ 4. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3niniejszej uchwały wyniesie 2.438.389,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 438.389,00 zł.

§ 5. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/2011
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 18 lipca 2011 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2011.

-

Rodzaj:

Własne

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

11 229 329,00

0

11 229 329,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

60 652,00

13 870,00

74 522,00

75056

Spis powszechny i inne

9 652,00

13 870,00

23 522,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

9 652,00

13 870,00

23 522,00

Razem:

1 660 406,00

13 870,00

1 674 276,00

OGÓŁEM

12 889 735,00

13 870,00

12 903 605,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/2011
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 18 lipca 2011 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2011

Rodzaj: Własne

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 337 653,00

-19 000,00

2 318 653,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 337 653,00

-19 000,00

2 318 653,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

7 000,00

12 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

114 542,00

-26 000,00

88 542,00

630

Turystyka

24 566,00

19 000,00

43 566,00

63095

Pozostała działalność

24 566,00

19 000,00

43 566,00

4300

Zakup usług pozostałych

0

19 000,00

19 000,00

750

Administracja publiczna

1 286 624,00

0

1 286 624,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 153 504,00

0

1 153 504,00

4410

Podróże służbowe krajowe

10 000,00

-2 000,00

8 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 000,00

2 000,00

12 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 417 878,00

200

4 418 078,00

80195

Pozostała działalność

37 150,00

200

37 350,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

200

200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

702 548,00

-200

702 348,00

90095

Pozostała działalność

307 742,00

-200

307 542,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

91 370,00

-17 500,00

73 870,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 800,00

3 500,00

13 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

109 607,00

9 800,00

119 407,00

4260

Zakup energii

10 000,00

4 000,00

14 000,00

Razem:

10 740 610,00

0

10 740 610,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

60 652,00

13 870,00

74 522,00

75056

Spis powszechny i inne

9 652,00

13 870,00

23 522,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0

11 790,00

11 790,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 143,00

1 791,00

2 934,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

185

289

474

Razem:

1 660 406,00

13 870,00

1 674 276,00

OGÓŁEM

12 401 016,00

13 870,00

12 414 886,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/51/2011
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 18 lipca 2011 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2011 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zwiększa się:

- z tytułu dotacji na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonej w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz 277).

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się:

- z tytułu usług pozostałych,

- z tytuyłu podróży służbowych krajowych,

- z wynagrodzenia osobowego pracowników.

2) zwiększa się:

- na zakup materiałów i wyposażenia,

- na zakup usług pozostałych,

- na szkolenia pracowników),

- na wynagrodzenia bezosobowe,

- na zakup energii,

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Przewidywane zwroty za 2010 rok z "7" w 2011 roku:

MAJĄTKOWE - 2 828 135,00 zł. w tym:

010 01010 § 6207 - 1 708 908,00 zł ( Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka PROW -

BGK)

600 60016 § 6207 - 600 000,00 zł

630 63095 § 6207 - 494 468,00 zł

754 75412 § 6207 - 24 759,00 zł

BIEŻĄCE - 98 973,00 zł w tym:

600 60016 § 2007 - 770,00 zł

630 63095 § 2007 - 67.775,00 zł

754 75412 § 2007 - 30 428,00 zł

OGÓŁEM MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE: 2 927 108,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama