reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 10 sierpnia 2011r.

o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 214 poz. 1407 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), Prezydent Miasta Łomży podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

W związku z kończącą się kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży.

1)Działające na terenie Miasta Łomży organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

2)Zgłoszenia kandydatów podmioty uprawnione składają w formie pisemnej, w p. Nr 123 (I piętro) Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14 w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r. na załączonym formularzu.

3)Powołanie przez Prezydenta Miasta Łomży członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od dnia wskazanego w niniejszym Obwieszczeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

4)Powołana 5-cio osobowa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Łomży.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Spośród swoich członków Rada wybierze na okres jednego roku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Posiedzenia Rady będą się odbywałyco najmniej raz na kwartał.
Do jej zadań będzie należało:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw,

- opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich ocena,

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Prezydent Miasta Łomża


Mieczysław Leon Czerniawski


Karta zgłoszenia do PSRON

Karta zgłoszenia kandydata na członka
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży

1)Organizacja zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail, nr KRS lub nr innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego):

2)Kandydat (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mailowy):

3)Główne obszary prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

4)Uzasadnienie kandydatury:

5)Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającą kandydaturę na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łomży (wymagane czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu):

Łomża,dnia.................................. 2011r.

............................................................
pieczęć organizacji

.............................................................
podpis osoby lub osób uprawnionych

6)Oświadczenia Kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łomży:

1)Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łomży.

2)Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż nie byłam/em karana/y za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że korzystam z pełni praw publicznych.

3)Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Łomży moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łomży, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4)Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, oraz wyrażam zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.

Łomża, dnia .......................................... 2011r.

.............................................................
(czytelny podpis kandydata)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama