reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/82/2011 Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami). Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmują pomoc w formie zaspokajania niezbędnych i codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i innej zleconej przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktu z otoczeniem:

1) osobom samotnym, wymagającym pomocy innych osób;

2) osobom i rodzinom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

§ 2. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być realizowane nieodpłatnie lub za odpłatnością. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby samotnej lub dochodu na osobę w rodzinie, na zasadach określonych w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Osoby i rodziny, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a których dochód jest niższy, niż określony w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, są całkowicie zwolnione od opłat za te usługi.

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 2% najniższej emerytury, natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 2,5% najniższej emerytury, obowiązującej na dzień wydania decyzji w sprawie, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa ZUS po opublikowaniu w Monitorze Polskim.

§ 5. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa się na podstawie kosztu jednej godziny pomnożonej przez wskaźnik procentowy wynikający z tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Opłatę za usługi wykonane w danym miesiącu świadczeniobiorca, bądź jego ustawowy przedstawiciel zobowiązany jest wpłacić do dnia 5 następnego miesiąca na podane w decyzji konto bankowe.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca, na jego wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, może być częściowo lub całkowicie zwolniony od opłat na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej lub innej - po przedstawieniu dowodu wpłaty;

2) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługi;

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym conajmniej jedna jest obłożnie chora;

4) ponoszenie udokumentowanych wydatków na leki i leczenie, stanowiących ponad 40% dochodu netto osoby lub rodziny korzystającej z usług;

5) udokumentowania zdarzenia losowego;

6) inne trudne sytuacje życiowe, które uniemożliwiają ponoszenie odpłatności określonej decyzją.

§ 8. Zwolnienie, o którym mowa w § 7 nie może być dłuższe, niż 6 miesięcy w roku.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVII/109/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 76, poz.755).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Karp


Załącznik do Uchwały Nr VI/82/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Tabela wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Osoba samotna = osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Kryterium dochodowe ustalone według art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność za 1 godzinę

Kryterium dochodowe ustalone według art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność za 1 godzinę

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

do 100% kryterium dochodowego

nieodpłatnie

nieodpłatnie

do 100% kryterium dochodowego

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101% - 150% kryterium dochodowego

10%

15%

101% - 150% kryterium dochodowego

15%

20%

151% - 200% kryterium dochodowego

15%

20%

151% - 200% kryterium dochodowego

25%

30%

201% - 250% kryterium dochodowego

20%

25%

201% - 250% kryterium dochodowego

35%

40%

251% - 300% kryterium dochodowego

30%

40%

251% - 300% kryterium dochodowego

55%

65%

301% - 350% kryterium dochodowego

50%

60%

301% - 350% kryterium dochodowego

80%

90%

351% - 400% kryterium dochodowego

80%

90%

powyżej 350% kryterium dochodowego

100%

100%

powyżej 400% kryterium dochodowego

100%

100%

x

x

x

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama