Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 152/11 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 17/IV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2011 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok polegających na:

1)zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 11.774,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2)przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 9.327,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.212.111,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 16.656.920,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.917.076,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 706.644,00 zł,

2)dochody majątkowe kwota 555.191,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.890.111,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 16.599.842,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.917.076,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.573,00 zł,

2)wydatki majątkowe kwota 1.290.269,00 zł, w tym:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 30 września 2011 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj dochodu

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan dochodów po zmianach

852

85228

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

1.914,00

57.914,00

852

85278

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

9.860,00

27.460,00

Razem

11.774,00

0,00

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianach

852

85228

4300

Zakup usług pozostałych

zlecone

1.914,00

57.914,00

852

85278

3110

Świadczenia społeczne

zlecone

9.860,00

27.460,00

Razem

11.774,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 30 września 2011 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

75108

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

zlecone

33,00

33,00

751

75108

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

zlecone

- 33,00

4.167,00

754

75412

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

- 570,00

33.430,00

754

75412

4280

Zakup usług zdrowotnych

własne

- 251,00

9.749,00

754

75412

4430

Różne opłaty i składki

własne

1.000,00

11.000,00

754

75412

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

własne

- 179,00

2.921,00

801

80110

4260

Zakup energii

własne

500,00

17.800,00

801

80110

4280

Zakup usług zdrowotnych

własne

300,00

750,00

801

80110

4410

Podróże służbowe krajowe

własne

200,00

500,00

801

80146

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

własne

- 1.000,00

14.895,00

852

85212

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

zlecone

2.300,00

17.000,00

852

85212

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zlecone

- 2.950,00

4.109,00

852

85212

4300

Zakup usług pozostałych

zlecone

1.000,00

6.066,00

852

85212

4430

Różne opłaty i składki

zlecone

- 200,00

200,00

852

85212

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zlecone

- 150,00

550,00

852

85219

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

własne

- 400,00

1.400,00

852

85219

4280

Zakup usług zdrowotnych

własne

- 400,00

0,00

852

85219

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

własne

800,00

3.400,00

852

85295

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

porozumienia

69,00

5.823,00

852

85295

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

własne

- 69,00

0,00

853

85395

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

własne

- 208,00

39.977,00

853

85395

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

własne

- 3,00

1.025,00

853

85395

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

własne

- 33,00

6.882,00

853

85395

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

własne

- 1,00

180,00

853

85395

4127

Składki na Fundusz Pracy

własne

- 4,00

1.064,00

853

85395

4129

Składki na Fundusz Pracy

własne

- 1,00

28,00

853

85395

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

- 2.581,00

9.064,00

853

85395

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

- 66,00

233,00

853

85395

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

- 222,00

5.745,00

853

85395

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

- 6,00

147,00

853

85395

4307

Zakup usług pozostałych

własne

3.047,00

81.237,00

853

85395

4309

Zakup usług pozostałych

własne

78,00

2.088,00

Razem:

0,00


Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmian w wysokościach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna na kwotę 11.774,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganów i deszczy oraz odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku ze zgłoszonym niedoborem środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
2.Po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków budżetu dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 9.327,00 zł, i tak:
- w planie finansowym Urzędu Gminy kwota 1.102,00,
- w planie finansowym Gimnazjum w Danówku kwota 1.000,00 zł,
- w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 7.225,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe