Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 82/11 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 11 pkt 3 i 4 uchwały Nr III/10/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetu miasta w wysokości 31 284 585zł w tym: dochody bieżące 24 104 507zł, dochody majątkowe 7 180 078zł i przychody w wysokości 2 645 108 zł

2)Wydatki budżetu miasta w wysokości 31 365 280 zł w tym: wydatki bieżące 20 334 909zł, wydatki majątkowe 11 030 371zł i rozchody w wysokości 2 564 413 zł

3)Na spłatę kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 2 564 413 zł

4)Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 80 695 zł będą przychody z wolnych środków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


mgr inż. Jarosław Siekierko


Załącznik do Zarządzenia Nr 82/11
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 września 2011 r.

WYDATKI

Rodzaj:

Własne

Dz.

rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 087 808,00

0,00

2 087 808,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 565 908,00

0,00

1 565 908,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

82 200,00

1 900,00

84 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

29 300,00

- 1 900,00

27 400,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

972 695,00

0,00

972 695,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

731 195,00

0,00

731 195,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 500,00

- 1 000,00

9 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 500,00

1 000,00

22 500,00

75416

Straż gminna (miejska)

229 500,00

0,00

229 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

- 300,00

8 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

300,00

800,00

757

Obsługa długu publicznego

237 538,00

0,00

237 538,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

237 538,00

0,00

237 538,00

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

194 738,00

- 194 738,00

0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

0,00

194 738,00

194 738,00

851

Ochrona zdrowia

284 000,00

0,00

284 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

234 000,00

0,00

234 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

55 500,00

9 000,00

64 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 200,00

- 14 000,00

8 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

32 700,00

5 000,00

37 700,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 417 528,00

0,00

6 417 528,00

90002

Gospodarka odpadami

789 028,00

600,00

789 628,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,00

600,00

11 600,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

400 000,00

2 000,00

402 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

400 000,00

2 000,00

402 000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

345 000,00

400,00

345 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

400,00

25 400,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

572 000,00

- 3 000,00

569 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

37 000,00

- 3 000,00

34 000,00

926

Kultura fizyczna

425 867,00

0,00

425 867,00

92601

Obiekty sportowe

416 111,00

0,00

416 111,00

4260

Zakup energii

25 000,00

5 000,00

30 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

- 5 000,00

75 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

9 756,00

0,00

9 756,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 756,00

- 3 000,00

6 756,00

Razem:

27 474 680,00

0,00

27 474 680,00

Rodzaj:

Zlecone

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 404 000,00

0,00

1 404 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 369 760,00

0,00

1 369 760,00

3110

Świadczenia społeczne

1 316 630,00

- 5 000,00

1 311 630,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 000,00

6 500,00

18 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200,00

- 1 500,00

700,00

Razem:

1 584 600,00

0,00

1 584 600,00

Powyższe zmiany dotyczą:

1. przeniesień wydatków budżetowych na wypłatę dodatkowgo wgnagrodzenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę kwota 1 900 zł

2. zakup paliwa do samochodu gaśniczego oraz zakupu usług dla Straży Miejskiej kwota 1 300 zł

3. opłaty odsetek od kredytów i pożyczki, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwota 194 738 zł

4. na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 14 000 zł

5. na bieżące funkcjonowanie gospodarki komunalnej i ochronę środowiska kwota 3 000 zł

6. na utrzymanie stadionu miejskiego kwota 8 000 zł

7. przeniesień w zadaniach zleconych na pomoc społeczną, zgodnie z wnioskiem MOPS kwota 6 500 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe