Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/59/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o: uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679, Nr. 134, poz. 72 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na:

1. prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały

2. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,

3. prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/59/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 października 2011 r.

Wymagania dla podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,

2) posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z miasta Wysokie Mazowieckie,

3) dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm),

4) posiadać specjalistyczny sprzęt do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadający im cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753),

5) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności

6) posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii,

3) umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt lub zezwolenie na prowadzenie schroniska własnego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 października 2011 r.

Wymagania dla podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt musi przestrzegać przepisów w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, a w szczególności spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,

2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność oraz stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt i przepisami weterynaryjnymi

4) teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, utwardzony, z dostępnością do mediów, z możliwością swobodnego ustawienia bud, wydzielenia kojców, zaplecza socjalno-technicznego z możliwością wykonania zadaszenia

5) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności,

6) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych,

7) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,

8) po uzyskaniu zezwolenia posiadać i prowadzić wykaz zwierząt przebywających w schronisku

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii,

3) umowa lub zezwolenie dysponowania terenem, na którym prowadzona działalność będzie zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę

4) umowa z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo uprawnienia do wykonywania tych czynności.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/59/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 października 2011 r.

Wymagania dla podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność; stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt i przepisami weterynaryjnymi,

4) teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, a przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania środków neutralizujących niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

5) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych,

6) po uzyskaniu zezwolenia prowadzić rejestr grzebanych lub spalanych zwierząt i ich części,

7) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej utylizacji ,

8) posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów i ich utylizację,.

9) posiadać dokumenty dotyczące wytwarzania odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach,

10) spełniać wymogi w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002 r., str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.),

11) posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami

3. Dokumentami o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2) dokumenty pozwalające na dysponowanie terenem, na którym prowadzona działalność będzie zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę, akt notarialny, umowa dzierżawy, najmu lub użytkowania.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe