Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrówki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887) uchwala się co następuje

§ 1. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 338/1, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Piaskowa

§ 2. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej jako droga powiatowa nr 1428B, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Starowiejska

§ 3. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 365/5, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Gajowa

§ 4. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 106 i 85 , zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Dębowa

§ 5. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 253, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Ostra Góra

§ 6. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 242 i 243, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Zimny Zdrój

§ 7. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 108, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Klonowa

§ 8. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 344, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Krótka

§ 9. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 364/3 i 364/9, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Tartaczna

§ 10. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 67, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Nadawki

§ 11. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 337, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Wesoła

§ 12. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 45, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Radosna

§ 13. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 363/1, 363/8 i 363/17, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Leśna

§ 14. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 339, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Dworna

§ 15. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 86, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Gruntowa

§ 16. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 327, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Podgórna

§ 17. Drodze położonej na terenie wsi Dąbrówki gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym i 272/2, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadać nazwę ulica Zdrojowa

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/108/11
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 października 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe