Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Lipsk:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 520,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 620,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 720,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1 140 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 240 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 340 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opołatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 340 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wylącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całowitą:

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 390,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 490,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/226/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 234, poz. 2817, z 2009 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe