Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 33/125/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podst. art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) art. 257 pkt. 1)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr V/36/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2011,
uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2011:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł.,

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 65.400 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 72.310 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 132.710 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 51.882.713 zł., w tym:

a) plan dochodów bieżących - 45.424.549 zł.,

b) plan dochodów majątkowych - 6.458.164 zł.,

2) plan wydatków ogółem 55.279.093 zł., w tym:

a) plan wydatków bieżących - 44.976.581 zł.,

b) plan wydatków majątkowych - 10.302.512 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.396.380 zł. są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.401.531 zł.,

2) wolnych środków w kwocie 1.994.849 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/125/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 roku

Symbol

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

Dochody razem

5 000

65 400

Grupa 020

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.

5 000

65 400

rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

0

56 400

Rozdz.70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

56 400

§ 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

0

56 400

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

Dział 710

Działalność usługowa

5 000

9 000

Rozdz.71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

5 000

0

§ 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

5 000

0

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

Rozdz.71015

Nadzór budowlany

0

9 000

§ 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

0

9 000

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33/125/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 roku

Symbol

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

Wydatki razem

72 310

132 710

Grupa 010

Wydatki na zadania własne

45 082

45 082

Dział 852

Pomoc społeczna

45 082

45 082

Rozdz.85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

11 602

11 602

§ 3110

Świadczenia społeczne

1 680

0

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 302

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

11 602

§ 4260

Zakup energii

2 000

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

4 000

0

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

200

0

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

1 300

0

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

§ 4480

Podatek od nieruchomości

120

0

Rozdz.85202

Domy pomocy społecznej

33 480

33 480

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

10 000

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

1 480

0

§ 4220

Zakup środków żywności

0

22 500

§ 4230

Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych

4 000

0

§ 4260

Zakup energii

3 000

0

§ 4270

Zakup usług remontowych

18 000

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

980

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

2 000

0

cywilnej

Grupa 020

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.

27 228

87 628

rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

0

56 400

Rozdz.70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

56 400

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

56 400

Dział 710

Działalność usługowa

5 000

9 000

Rozdz.71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

5 000

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

5 000

0

Rozdz.71015

Nadzór budowlany

0

9 000

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0

500

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

3 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

500

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

5 000

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

22 228

22 228

Rozdz.75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

22 228

22 228

§ 3070

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i

8 000

0

funkcjonariuszom

§ 4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz

10 590

0

funkcjonariuszy

§ 4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz

2 638

0

funkcjonariuszy

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

11 000

§ 4260

Zakup energii

0

4 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

7 228

§ 4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 000

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe