Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Filipów

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów obliczenia podatku leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz 146, Nr 106 poz. 675, Nr 134, poz. 777) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826; z 2005 Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56 poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. (M. P. Nr 95, poz. 970) obniża się z kwoty 186,68 zł za 1 m3 do kwoty 155,00 zł, która stanowić będzie podstawę wymiaru podatku leśnego na 2012 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Ireneusz Wawrzyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe