Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111,Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ;z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777)), i art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 ; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 ) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór Deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór Deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wzór załącznika do Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), Deklaracji na podatek rolny (DR-1), Deklaracji na podatek leśny (DL-1) - Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 277, poz. 3145) oraz uchwała Nr XIII/66/08 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/51/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 66, poz. 599).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 listopada 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 listopada 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/61/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 listopada 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/61/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 listopada 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/61/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 listopada 2011 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe