Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Turośl

z dnia 22 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośl oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a, art. 40 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675,z 2011r. Nr 21,poz.113,Nr 117 poz.679,Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz.1281) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 106,poz.675,Nr 143 poz. 963,Nr 155 poz. 1043,Nr 197 poz. 1307,Nr 200 poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64 poz. 341,Nr 106 poz. 622 ,Nr 115 poz. 673,Nr 129 poz. 732,Nr 130 poz. 762,Nr 135 poz. 789,Nr 163 poz. 981 i Nr 187 poz.1110) uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/11 Rady Gminy Turośl z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośl oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj .Podlaskiego Nr 180 poz.2155 i 2163) w § 8 dodaje się pkt. 6 następującej treści:

" Uwzględnianie roszczeń o nabycie nieruchomości z mocy przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów " .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe