Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281)) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz.U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 502.884 zł i wydatków o kwotę 108.079 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.200 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)

3. Przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami( zgodnie z załącznikiem Nr 3)

4. W Uchwale Budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 5 Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 14.475.660 zł , w tym: majątkowe - 1.071.450 zł bieżące - 13.404.210 złplan wydatków ogółem wynosi - 15.583.724 zł, w tym: majątkowe - 2.795.323 zł bieżące -12.788.401 zł Deficyt budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi 1.108.064 zł , którego źródłem pokrycia są długoterminowe kredyty i pożyczki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w DziennikuUrzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 listopada 2011 r.

Dochody bieżące - Zwiększenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

852

85295

2030

2.884

95.980

RAZEM:

2.884

Dochody bieżące ogółem:

13.410.410

Dochody majątkowe - Zwiększenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

921

92195

6208

500.000

500.000

Razem:

500.000

Dochody majątkowe ogółem:

1.071.450

Wydatki bieżące - Zwiększenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

010

01010

4260

15.000

235.000

01030

2850

2.500

9.700

700

70005

4210

15.000

83.000

4300

18.000

72.000

750

75023

4140

8.000

38.000

4210

15.000

95.000

4410

3.000

26.000

754

75412

4170

195

9.195

801

80113

4210

5.000

75.000

4300

18.000

106.857

4410

500

1.800

852

85295

4210

2.884

6.000

926

92601

4300

5.000

13.000

RAZEM:

108.079

Wydatki bieżące ogółem:

12.794.601

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 listopada 2011 r.

Dochody bieżące - Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

852

85212

2010

5.000

1.081.000

85213

2030

1.200

1.800

RAZEM:

1.200

5.000

Dochody bieżące ogółem:

13.404.210

Wydatki bieżące - Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

852

85212

3110

5.000

1.048.420

85213

4130

1.200

2.400

RAZEM:

1.200

5.000

Wydatki bieżące ogółem:

12.788.401

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/66/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 listopada 2011 r.

Wydatki bieżące - Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

801

80101

2590

43.064

131.936

80103

2590

10.336

1.664

80106

4260

900

5.300

4370

180

820

4440

39

14.426

RAZEM:

54.519

Wydatki bieżące - Zwiększenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

801

80101

4010

19.000

1.449.000

4110

1.000

251.000

4120

700

39.700

4210

10.000

155.557

4260

1.000

23.000

4300

3.000

59.000

80106

4210

219

12.219

4300

900

2.964

80110

4010

13.000

1.063.000

4210

5.000

74.997

4410

700

4.200

RAZEM:

54.519

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/66/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nowe Piekuty Nr III/10/10 z dnia 28 grudnia 2010r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2011 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 365 261

1.

Kredyty

§ 952

1 568 216

2.

Pożyczki

§ 952

105 000

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

692 045

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

1 257 197

1.

Spłaty kredytów

§ 992

687 392

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

238 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

331 805

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe