| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/12 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, obowiązujące na terenie Gminy Jasionówka w następujących wysokościach:

1) przy dokonywaniu sprzedaży z:

a) z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 8 zł;

b) z wozu konnego, jednego stołu - 10 zł;

c) ze straganu typu "szczęki", namiotu, samochodu osobowego, przyczepy ciągnika rolniczego - 16 zł;

d) z samochodu ciężarowego - 18 zł.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

4. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 728,64 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i powierza się pobór inkasa Pani Jadwidze Wojciechowskiej zam. w Jasionówce, ul. Białostocka 12 oraz Panu Krzysztofowi Guziejko pracownikowi Urzędu Gminy Jasionówka.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 30 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją za okresy miesięczne, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Jasionówka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Jasionówka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »