reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/134/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 16 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 17 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, Nr40, poz.230 z 2011r., Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281), oraz art. 9, art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 162, poz.1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz.2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 i Nr 227, poz.1658, z 2006 r. Nr 227, poz.1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz.54 oraz z 2011r. Nr 207, poz.1230) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie stanowiący załącznik 1 do Nr XXXV/321/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie (Dz.Urz.Woj.Podl.z 2010r.Nr34,poz.604) otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/134/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 16 lutego 2012 r.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie zwany dalej "GOK" jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1998 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240),

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem GOK sprawuje Burmistrz Michałowa. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest gmina Michałowo, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

2. Siedzibą GOK jest miasto Michałowo. GOK działa na obszarze gminy Michałowo.

3. GOK używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Gminny Ośrodek Kultury, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 19, tel. (85)7189019, NIP 966-183-04-30, REGON 200057086.

§ 3. W skład GOK wchodzą:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie;

2) Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, zwana w skrócie PFDF w Michałowie.

3) Świetlice wiejskie (w Nowej Woli, Bondarach, Jałówce i Hieronimowie);

4) Dom Ludowy w Sokolu.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOK

§ 4. Podstawowymi celami GOK są:

1) prowadzenie wieloaspektowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe mieszkańców;

2) organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnianie i promocja dorobku kultury;

3) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

4) inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw przygranicznych oraz członków Unii Europejskiej w zakresie promocji kultury;

5) kreowanie podstaw szacunku i otwartości wobec innych kultur;

§ 5. Do podstawowych zadań GOK w zakresie upowszechniania kultury należy w szczególności:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;

3) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego z uwzględnieniem potrzeb mniejszości narodowych;

4) organizowanie i prowadzenie grup artystycznych jako warsztatowych form pracy;

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno- turystycznych opartych o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Podlasia;

6) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z Gminą Michałowa;

7) przygotowywanie, realizacja projektów promujących Gminę Michałowo;

8) kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także integracja środowiska lokalnego;

9) współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami, w tym mniejszości narodowych;

10) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i filmowej;

11) dokumentowanie przedsięwzięć artystycznych i innych wydarzeń istotnych dla gminy.

§ 6. Zadania statutowe GOK realizuje przez:

1) organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów oraz imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym, turystycznym, promocyjnym;

2) prowadzenie stałych kół zainteresowań, zespołów artystycznych oraz klubów;

3) organizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

4) organizacja warsztatów, seminariów, konferencji związanych z przedmiotem działań statutowych;

5) wydawanie książek, lokalnej gazety i publikacji promocyjnych oraz materiałów filmowych.

Rozdział 3.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 7. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności GOK i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Burmistrz Michałowa. Kandydata na stanowisko Dyrektora można wyłonić w drodze konkursu. Na czas nieobecności dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując pisemnie o powyższym Burmistrza.

3. Dyrektor zobowiązany jest do przedstawienia rocznego harmonogramu działania w celu zatwierdzenia go przez Komisję Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie oraz Burmistrza Michałowa.

§ 8. Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny GOK nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.

Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 9. 1. GOK jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.

2. Prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.

3. Obsługę księgowo-finansową GOK prowadzi Główny Księgowy GOK.

§ 10. 1. Działalność GOK jest finansowana z dotacji organizatora, który zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona, innych dotacji, wpływów z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, odsetek z lokat bankowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł dozwolonych prawem.

2. GOK dodatkowo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych składników majątkowych;

2) usług reklamowych, fotograficznych, filmowych, video, elektroakustycznych, plastycznych, wydawniczych;

3) usług transportowych, kserograficznych, komputerowych;

4) sprzedaży wydawnictw i publikacji, wyrobów sztuki ludowej i amatorskiej twórczości plastycznej;

5) usług dydaktycznych i szkoleniowych;

6) współorganizowania imprez masowych oraz wykonywania innych zleceń i zamówień podmiotów zewnętrznych.

3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej GOK.

4. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji i zatwierdzony przez Burmistrza Michałowa.

2. Plan finansowy zawiera: plan usług, plan przychodów, plan kosztów oraz opracowany w miarę potrzeb plan remontów i konserwacji środków trwałych i plan inwestycji.

§ 12. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 13. Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej GOK sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Michałowie.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Połączenia, podziału lub likwidacji GOK w Michałowie może dokonać Rada Miejska w Michałowie na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 15. Zmiany statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym do jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama