reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 81/12 Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386) oraz § 11Uchwały Nr X/81/11 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2012, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 17.151.697 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.558.040 zł

- dochody majątkowe: 5.593.657 zł

2) wydatki ogółem : 17.662.318 zł w tym:

- bieżące : 10.577.415 zł

- majątkowe: 7.084.903 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 lutego 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012r.

Rodzaj zadania:

własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

375 000

-2 320

0

372 680

85295

Pozostała działalność

27 000

-2 320

0

24 680

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

27 000

-2 320

0

24 680

bieżące razem:

10 460 620

-2 320

0

10 458 300

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

32 637

0

0

32 637

majątkowe

majątkowe razem:

5 593 657

0

0

5 593 657

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 217 657

0

0

2 217 657

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 029 000

0

2 000

1 031 000

85295

Pozostała działalność

0

0

2 000

2 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

0

2 000

2 000

bieżące razem:

1 097 740

0

2 000

1 099 740

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

Ogółem:

17 152 017

-2 320

2 000

17 151 697

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 250 294

0

0

2 250 294

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.320 zł w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 zgodnie z porozumieniem Nr 63/2012 zawartym dnia 9 lutego 2012r z Wojewodą Podlaskim na realizację Programu Wieloletniego " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

Zwiększa się plan dotacji o 2000 zł na realizację zadań zleconych, na postawie pisma podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.11.2012.BB z dnia 1 lutego 2012r w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r.

Rodzaj zadania:

własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 911 138

0

1 911 138

60004

Lokalny transport zbiorowy

8 400

-2 000

6 400

4300

Zakup usług pozostałych

8 400

-2 000

6 400

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

1 500

2 000

3 500

4430

Różne opłaty i składki

1 500

2 000

3 500

60016

Drogi publiczne gminne

1 640 738

0

1 640 738

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 100

260

35 360

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500

-260

2 240

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 983 902

0

1 983 902

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

686 363

0

686 363

4480

Podatek od nieruchomości

100

-100

0

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0

100

100

70095

Pozostała działalność

1 297 539

0

1 297 539

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

235 000

-5 000

230 000

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

5 000

10 000

750

Administracja publiczna

1 907 826

0

1 907 826

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 674 906

0

1 674 906

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

944 085

7 812

951 897

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

75 507

-7 812

67 695

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

262 014

0

262 014

75412

Ochotnicze straże pożarne

229 987

0

229 987

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 000

-320

44 680

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

320

320

801

Oświata i wychowanie

3 674 384

0

3 674 384

80101

Szkoły podstawowe

2 064 210

0

2 064 210

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 275 400

2 150

1 277 550

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

106 000

-3 650

102 350

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

6 399

1 500

7 899

4300

Zakup usług pozostałych

16 000

-1 700

14 300

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

1 700

1 700

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

144 460

0

144 460

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

99 000

-225

98 775

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 500

225

7 725

80113

Dowożenie uczniów do szkół

382 465

0

382 465

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

147 000

3 297

150 297

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000

-3 297

8 703

852

Pomoc społeczna

705 815

-2 320

703 495

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

15 776

0

15 776

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 029

-122

7 907

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 455

122

2 577

85295

Pozostała działalność

68 000

-2 320

65 680

3110

Świadczenia społeczne

68 000

-2 320

65 680

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

127 520

0

127 520

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

127 520

0

127 520

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 000

-1 250

84 750

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 100

1 250

8 350

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 232 454

0

3 232 454

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 493 932

5 000

2 498 932

4260

Zakup energii

0

5 000

5 000

90095

Pozostała działalność

527 022

-5 000

522 022

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

184 600

-7 056

177 544

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 000

7 056

17 056

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

205 000

-5 000

200 000

926

Kultura fizyczna

145 700

0

145 700

92695

Pozostała działalność

47 200

0

47 200

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

400

400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000

-2 400

3 600

4260

Zakup energii

2 700

2 000

4 700

Razem własne:

16 564 898

-2 320

16 562 578

Rodzaj zadania :

zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 029 000

2 000

1 031 000

85295

Pozostała działalność

0

2 000

2 000

3110

Świadczenia społeczne

0

2 000

2 000

Razem zlecone:

1 097 740

2 000

1 099 740

Ogółem:

17 662 638

-320

17 662 318

Zmniejsza się plan wydatków własnych w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 2.320 zł w związku z podpisanym porozumieniem Nr 63/2012 zawartym dnia 9 lutego 2012r z Wojewodą Podlaskim . Ustala się nowy plan na dożywianie w wysokości 30.850 zł w tym 24.680 zł w ramach dotacji i 6.170 zł środki własne. Pozostałe środki (kwota 34.830 zł) w tym rozdziale przeznacza się na zasiłki dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 2.000 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych.

W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama