Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.44.2012.AŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 1 marca 2012r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/86/12 Rady Miejskiej w Knyszynie dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie dożywiania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XII/86/12 Rady Miejskiej w Knyszynie dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie dożywiania.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 31 stycznia 2012 r. Rada Miejska w Knyszynie podjęła uchwałę Nr XII/86/12 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie dożywiania, która w dniu 9 lutego 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 20 lutego 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Określając w § 1 i 2 uchwały osoby uprawnione do otrzymania pomocy w zakresie dożywiania, Rada naruszyła prawo, bowiem nie tylko uregulowała kwestie , które zostały określone w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.), ale jednocześnie zawęziła krąg osób uprawnionych mocą wyżej wymienionego przepisu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie podkreślano, że powtarzanie bądź modyfikowanie materii ustawowej w aktach organów jednostek samorządu terytorialnego jest niedopuszczalne (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2002 r. II SA/Ka 508/2002 niepubl.). Z kolei w innym wyroku z dnia 14 października 1999 r. II SA/Wr 1179/98 - OSS 2000/1 poz. 17 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że "uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zawarte zostało w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy" (vide: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II SA/Bk 486/09).

W toku kontroli legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, również
iż uregulowanie § 3 ust. 2 jest sprzeczne z prawem, a w szczególności z art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Upoważnienie ustawowe rady gminy, wynikające z dyspozycji art. 6 ust. 2, skutkuje przyznaniem temu organowi uprawnienia do podejmowania uchwał określających warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku w przypadku przekroczenia przez dany krąg podmiotów wysokości kryterium dochodowego ustalonego przez ustawodawcę bądź radę gminy.

Natomiast z treści § 3 ust. 2 przedmiotowej uchwały wynika, iż: "wysokość zwrotu ponoszonego przez gminę dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie według zasad określonych w niniejszej tabeli". Zapis ten sugeruje, iż Gmina dokona uprawnionym zwrotu określonego przedmiotową uchwałą po uiszczeniu przez nich całkowitej opłaty za posiłek. Unormowanie takie jest niezgodne z celem kwestionowanej uchwały, którym jest określenie zasad ponoszenia odpłatności przez osoby i rodziny, którym pomoc została przyznana.

Należy podkreślić, iż celem programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój
w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Oznacza to, że intencją ustawodawcy było objęcie uprawnionych do otrzymania przedmiotowej pomocy przede wszystkim pomocą bezpośrednią tj. umożliwieniem otrzymania bezpłatnego posiłku, a w razie braku możliwości zapewnienia tego posiłku w związku z zaistniałą sytuacją osobistą lub rodzinną, dopuszczono ewentualność przyznania pomocy w formie świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż Rada Miejska w Knyszynie błędnie określiła zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w zakresie dożywiania, uzależniając zwrot poniesionych wydatków w zakresie dożywiania od uiszczenia przez uprawnioną osobę całkowitej opłaty za posiłek.

Istotność wskazanych wyżej naruszeń prawa stanowi, iż stwierdzenie nieważności
w całości uchwały Nr XII/86/12 Rady Miejskie w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie dożywiania, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Kierownik Zespołu Radców Prawnych


Grażyna Klimowicz

Otrzymuje:

Rada Miejska w Knyszynie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe