reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 9 marca 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) szkole - rozumie się przez to szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sokółce,

3) placówce - rozumie się przez to:

a) niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

b) niepubliczną placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, wpisane do ewidencji, o której mowa w pkt 2,

4) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,

5) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Sokólskiego,

6) Starostwie - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Sokółce,

7) kontrolującym - rozumie się przez to Zarząd. W imieniu Zarządu czynności kontrolnych dokonują upoważnieni na piśmie pracownicy Starostwa,

8) kontrolowanym - rozumie się przez to szkołę lub placówkę, której udzielono dotacji.

§ 3. 1. Dotację udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę, złożony w Starostwie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest poinformować na piśmie Starostwo w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

§ 4. 1. Dotacja dla szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Sokólski.

2. Dotacja dla szkoły nie wymienionej w ust. 1, przysługuje na każdego ucznia w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Powiatu Sokólskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych Powiatu Sokólskiego tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. Dotacja dla placówki przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Sokólski.

§ 5. 1. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Sokólski w danym roku budżetowym, dotacja przekazywana jest w oparciu o podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym.

2. Wyrównanie dotacji, o której mowa w ust.1, następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Powiat Sokólski otrzymał ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w postaci metryczki subwencji oświatowej na dany rok budżetowy.

3. Informację o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia (wychowanka) miesięcznie na dany rok budżetowy w poszczególnych typach szkół i placówek Powiat Sokólski przekaże organowi prowadzącemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Sokólskiego na dany rok budżetowy.

4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub placówki wskazany we wniosku o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.

§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest do złożenia w Starostwie,w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków) według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Wysokość dotacji dla szkoły lub placówki na dany miesiąc ustala się na podstawie miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków), o której mowa w ust. 1.

3. Jeżeli organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzi kilka szkół lub placówek to informację o liczbie uczniów (wychowanków) sporządza się dla każdej szkoły lub placówki oddzielnie.

4. W razie wystąpienia pomyłki w informacji, o której mowa w ust.1, organ prowadzący szkołę lub placówkę przedkłada korektę danych o liczbie uczniów (wychowanków) odrębnym pismem w Starostwie. Wyrównanie dotacji do stanu uczniów (wychowanków) po korekcie nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

§ 7. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji , o którym mowa w ust.1, podlega przekazaniu Zarządowi w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym,w którym udzielono dotacji.

3. W razie zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną szkołę lub placówkę w trakcie trwania roku budżetowego, dotowana szkoła lub placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji w ciągu 15 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.

§ 8. 1. Kontrolujący przeprowadza kontrolę wykorzystania dotacji przez szkołę lub placówkę w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.

2. W czasie kontroli kontrolowanego reprezentuje osoba wskazana w części II załącznika nr 1 do uchwały.

3. Zakres kontroli wykorzystania dotacji obejmuje:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów (wychowanków) wykazanych w informacjach, o których mowa w § 6 ust.1, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji,

2) wykorzystanie dotacji przyznanej szkole lub placówce zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy,

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 7 ust. 1, z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania.

4. Kontrolowany jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym warunków i środków do przeprowadzenia kontroli.

5. O terminie i zakresie kontroli kontrolujący powiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz kontrolowanego co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

6. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie kontrolowanego.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

3) imiona i nazwiska pracowników Starostwa przeprowadzających kontrolę,

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą,

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,

6) wymienienie załączników do protokołu,

7) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany.

4. Protokół podpisują przeprowadzający kontrolę pracownicy Starostwa i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/246/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 233, poz. 2795).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIII/82/2012

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 9 marca 2012 r.

Starostwo Powiatowe

w Sokółce

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok …………..

Część I

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ

Nazwa organu prowadzącego szkołę lub placówkę

Siedziba lub adres organu prowadzącego szkołę lub placówkę

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

Właściciel rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego

Osoba reprezentująca organ prowadzący szkołę lub placówkę

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Część II

DANE O SZKOLE LUB PLACÓWCE

Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Nr decyzji nadania uprawnień szkoły publicznej

Nazwa szkoły lub placówki

Adres szkoły lub placówki

REGON

NIP

Dane teleadresowe

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

Adres e-mail

Osoba reprezentująca szkołę lub placówkę

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Typ szkoły lub placówki

Zawody, kierunki kształcenia

Część III

INFORMACJA O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW (WYCHOWANKÓW) W ROKU KALENDARZOWYM, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA DOTACJA

1. Planowana miesięczna liczba uczniów (wychowanków) na okres styczeń - sierpień

2. Planowana miesięczna liczba uczniów (wychowanków) na okres wrzesień - grudzień

…….……………..…………..…..

Podpis i pieczęć organu prowadzącego

Miejscowość, data …………………………………………


Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIII/82/2012

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 9 marca 2012 r.

Starostwo Powiatowe

w Sokółce

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków)

(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ

Nazwa

Siedziba lub adres

DANE O SZKOLE LUB PLACÓWCE

Nazwa

Adres

OSOBA REPREZENTUJĄCA SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji (wymienić jakiej):

1) …………………………………………………………………………………………..…..

2) ………………………………………………………………………………………..……..

3) …………………………………………………………………………………………..…..

informuję, że liczba uczniów (wychowanków) wg stanu na dzień 1 ………...….. …….….….

(miesiąc) (rok)

wynosi ………………………………….…. .

……..……….………………………

Podpis i pieczęć osoby reprezentującej szkołę lub placówkę

Miejscowość, data …………………………….


Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIII/82/2012

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 9 marca 2012 r.

Starostwo Powiatowe

w Sokółce

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ……..………

Termin składania rozliczenia: do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym została udzielona dotacja.

Miejsce składania rozliczenia: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8.

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM SZKOŁĘ / PLACÓWKĘ

Nazwa

Siedziba lub adres

OSOBA REPREZENTUJĄCA ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

DANE O SZKOLE LUB PLACÓWCE

Nazwa

Adres

Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Nr decyzji nadania uprawnień szkoły publicznej

DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW LUB WYCHOWANKÓW
W ROKU ………...….

(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Sokólskiego w roku ………….…......
w wysokości ………………………..……. (słownie: ………………………………..……….).

Kwota niewykorzystanej dotacji ………………………………. (słownie: …………….…… ).

Rodzaje wydatków szkoły lub placówki i kwota poniesionych wydatków finansowych z dotacji:

L.p.

Rodzaj wydatku

Kwota, w jakiej płatność sfinansowano środkami z dotacji podmiotowej

………………..…..……….………………

Podpis i pieczęć organu prowadzącego

Miejscowość, data …………………………….

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama