reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/81/12 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jasionówka

Na podstawie art. 5 a ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jasionówka.

§ 2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych ustawą;

2) w innych ważnych sprawach dla Gminy.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Jasionówka.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej.

§ 5. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólny - dotyczący wszystkich mieszkańców Gminy;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium.

§ 6. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;

3) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 7. W zależności od potrzeb konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

1) pisemnych lub elektronicznych zapytań skierowanych do mieszkańców;

2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

§ 8. 1. Konsultacje w formie, o której mowa w § 7 pkt 1, prowadzone są poprzez:

1) opublikowanie treści pytania i konsultowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy;

2) udostępnienie treści pytania i konsultowanych materiałów w sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Konsultacje społeczne w formie, o której mowa w § 7 pkt 2, prowadzone są poprzez spotkania Wójta lub inne wyznaczone przez niego oosby z mieszkańcami Gminy, w trakcie których zebrani otrzymują informacje i materiały dotyczące konsultacji.

§ 9. 1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, w którym określa:

1) przedmiot i cel konsultacji (a w przypadku podstawy ustawowej - wskazuję tę podstawę);

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny;

4) formę przeprowadzenia konsultacji;

5) osobę lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji.

2. Zarzadzenie Wójta o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w BIP, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami w terminie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

3. Termin wyznaczony na udzielenie odpowiedzi na pytania, o których mowa w § 7 pkt 1, nie może być krótszy niż 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie, o której mowa w § 7 pkt 2, z każdego spotkania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności.

5. W protokole, o którym mowa w ust. 4, zapisuje się termin konsultacji, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat i przebieg dyskusji, podjęte ustalenia.

§ 10. 1. Analizy zebranych w trakcie konsultacji odpowiedzi, wniosków, uwag i opinii oraz innych informacji i materiałów dokonuje właściwy merytorycznie referat Urzędu Gminy.

2. Kierownik właściwego referatu, po rozpatrzeniu danych, o których mowa w ust. 1, przekazuje Wójtowi propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia.

§ 11. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych odpowiedzi, wniosków, uwag i opinii oraz innych informacji i materiałów wraz ze stanowiskiem Wójta i podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia zamieszcza się w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 12. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Siwka

Maciej Siwka jest adwokatem, partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. z siedzibą w Katowicach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama