Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.62.2012.ZCh Wojewody Podlaskiego

z dnia 21 marca 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIX/98/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777)

stwierdzam nieważność

§ 1 pkt 3 uchwały Nr XIX/98/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 lutego 2012 r. Rada Miasta Siemiatycze podjęła uchwałę Nr XIX/98/12, która w dniu 24 lutego 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż część zapisów wskazanej wyżej uchwały zostało podjętych z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 13 marca 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Rada Miasta Siemiatycze w § 1 pkt 3 przedmiotowej uchwały skreśliła § 7 ust. 1 uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia zapisy dotyczące warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 94, poz. 1034 z późn. zm.) w brzmieniu: "wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa".

W ocenie organu nadzoru, taka zmiana spowoduje, że nie będzie zrealizowane upoważnienie ustawowe zawarte w art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stanowiącym, iż organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Niewystarczające będzie w tej kwestii powołanie się jedynie na art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, gdyż przepis ten zawiera jedynie ogólną regulację dotyczącą wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Nie określa natomiast zasad obliczania stawki za godzinę ponadwymiarową, gdyż kompetencja w tym zakresie została przekazana organowi prowadzącemu szkołę.

Jak wynika z powyższego, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego na mocy art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela został upoważniony do określenia nie tylko szczegółowych warunków wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, ale także warunków obliczania tego wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzenie nieważności § 1 pkt 3 uchwałyNr XIX/98/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Otrzymuje:

Rada Miasta Siemiatycze

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe