reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 65, poz. 554, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1427) oraz art.11 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/127/05 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/83/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 28 marca 2012 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, zwany dalej "Ośrodkiem" jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

2. Zasady funkcjonowania Ośrodka regulują przepisy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych oraz przepisy dotyczące sektora finansów publicznych oraz postanowienia niniejszego Statutu.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.

4. Ośrodek gospodaruje przekazanym w zarząd mieniem komunalnym zapewniając jego staranne utrzymanie i należyte wykorzystanie.

5. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i działa w imieniu oraz na rzecz Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

6. Czas pracy Ośrodka ustala Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

Rozdział 2.
ZAKRES I CELE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

§ 2. 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz odrębnych ustaw.

2. Do zadań Ośrodka w szczególności należą:

1) zadania z zakresu pomocy społecznej określone ustawami jako:

a) zlecone z zakresu administracji rządowej,

b) własne gminy;

2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z mocy odrębnych ustaw dotyczące:

a) świadczeń rodzinnych,

b) przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

c) zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

4. Ośrodek wykonując zadania własne gminy kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. 1. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

3. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w sytuacjach określonych ustawą o pomocy społecznej.

4. Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 4. 1. Funkcjonowaniem i bieżącą pracą Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Kierownika powołuje w drodze konkursu Wójt Gminy oraz ustala jego wynagrodzenie.

3. Kierownika odwołuje Wójt Gminy.

4. Wójt Gminy Bielsk Podlaski jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika Ośrodka.

5. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

6. W zakresie zarządzania Ośrodkiem Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

7. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

8. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa podejmując decyzje samodzielnie i ponosząc za nie odpowiedzialność.

9. Kierownik Ośrodka nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację przed Radą Gminy, Wójtem Gminy Bielsk Podlaski i Wojewodą Podlaskim.

10. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Bielsk Podlaski coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

11. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.

12. Kierownik Ośrodka, a także inna osoba na wniosek Kierownika Ośrodka, na podstawie upoważnienia wydanego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski przeprowadza postępowanie w sprawie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, postępowanie z zakresu wspierania rodziny oraz wydaje decyzje administracyjne w tych sprawach.

§ 5. W Ośrodku pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach:

1) Kierownika;

2) Głównej Księgowej;

3) Pracownika socjalnego;

4) Referenta do spraw świadczeń rodzinnych;

5) Asystenta rodziny;

6) Na innych stanowiskach w miarę uzasadnionych potrzeb.

§ 6. 1. Pracownicy socjalni prowadzą działalność w rejonach.

2. Rejonizację, gwarantującą dostępność do świadczeń, ustala Kierownik Ośrodka uwzględniając uwarunkowania i potrzeby mieszkańców.

Rozdział 4.
FINANSE

§ 7. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach określonych dla jednostek budżetowych i środków specjalnych.

2. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują przepisy szczegółowe.

§ 8. Zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej i odpłatności ustala Kierownik z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 5.
KONTROLA WEWNĘTRZNA I NADZÓR

§ 9. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Kierownik Ośrodka w zakresie całokształtu działalności.

2. Kontrolę w zakresie gospodarki finansowej sprawuje główny księgowy.

3. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

§ 10. Organem sprawującym nadzór w zakresie:

1) zadań własnych gminy jest Wójt Gminy Bielsk Podlaski;

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest Wojewoda Podlaski.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Zmian w Statucie Ośrodka dokonuje Rada Gminy Bielsk Podlaski w drodze uchwały.

§ 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama