reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/79/12 Rady Gminy Białowieża

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281)) Rada Gminy Białowieża uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/110/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wBiałowieży

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki


Załącznik do Uchwały Nr XIII/79/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 28 marca 2012 r.

STATUT GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOWIEŻY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Białowieża prowadzona w formie jednostki budżetowej, którego organem stanowiącym jest Rada Gminy Białowieża.

2. Nadzór nad bieżąca działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Białowieża.

3. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami) i aktów prawnych wydanych na jej podstawie,

4. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),

8. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.),

9. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),

10. Ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),

11. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.),

12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.),

13. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.),

14. niniejszego statutu.

Rozdział 2.
NAZWA, SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

§ 3. 1. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży.

2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i określeniem siedziby. Pieczęć podłużna może dodatkowo zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON i NIP.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Białowieży przy ul Sportowej 10.

§ 5. Terenem działania Ośrodka jest gmina Białowieża .

Rozdział 3.
CEL I ZADANIA OŚRODKA

§ 6. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Białowieża,

2) praca socjalna,

3) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej,

4) prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych,

5) aktywizacja środowiska lokalnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez realizacje programów i projektów socjalnych kierowanych do konkretnych grup i społeczności lokalnych,

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczna,

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

9) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłata,

10) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,

11) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,

12) sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym i niemającym prawa do zasiłku pogrzebowego z ZUS.

§ 8. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień.

§ 9. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje w szczególności z:

1) organizacjami społecznymi i samorządem mieszkańców,

2) organami wymiaru sprawiedliwości,

3) placówkami oświaty,

4) domami pomocy społecznej,

5) ośrodkami wsparcia,

6) służbą zdrowia,

7) kościołami i związkami wyznaniowymi,

8) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

9) Powiatowym Urzędem Pracy i innymi jednostkami.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Białowieża.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Białowieża..

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy.

4. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

§ 11. 1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 12. Szczegółowa strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Białowieża zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Ośrodek jest finansowany z dotacji budżetu państwa i środków finansowych z budżetu gminy określanych w uchwale budżetowej gminy Białowieża.

3. Do amortyzacji majątku trwałego Ośrodka stosuje się ogólne zasady określone w obowiązujących przepisach.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 14. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama