| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0050/175/2012 Burmistrza Supraśla

z dnia 13 marca 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XV/125/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 84.189 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.802 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 33.131.779 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 27.529.978 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.601.801 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 35.762.314 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 25.246.238 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.516.076 zł,

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.630.535 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.737.050 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893.485 zł. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/175/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 13 marca 2012 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Ogółem

84 189

84 189

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

66 420

66 420

80101

Szkoły podstawowe

66 420

66 420

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki w ramach POKL) - "Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Supraśl"

66 420

4177

wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia dydaktyczne

28 000

4247

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek związanych z realizacją zajęć dydaktycznych

38 420

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

15 669

15 669

90095

Pozostała działalność

15 669

15 669

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (program PROW na lata 2007 - 2013) - plac zabaw na bulwarze w Supraślu

15 669

6057

wydatki inwestycyjne jb - budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu

15 669

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, w tym:

852

POMOC SPOŁECZNA

2 100

2 100

85295

Pozostała działalność

2 100

2 100

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pismo PUW FB-II.3111.11.2012.MA - program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2 100

3110

Świadczenia społeczne

2 100


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/175/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 13 marca 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota zmiany

Zwiększenie

Zmniejszenie

Ogółem

14 802

14 802

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

180

180

75075

Promocja jst

180

180

4215

zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Programu Współpracy Polsko Szwajcarskiej (zmiana klasyfikacji )

180

4216

180

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

7 282

7 282

80101

Szkoły Podstawowe

7 282

7 282

4010

wynagrodzenia osobowe

3 714

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 214

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

257

4120

składki na FP

37

4170

wynagrodzenia bezosobowe

2 068

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1 500

4440

odpis na ZFŚS

274

4700

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500

852

POMOC SPOŁECZNA

3 800

3 800

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 800

0

4300

zakup usług pozostałych

3 000

4410

podróże służbowe krajowe

300

4610

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0

3 800

4300

zakup usług pozostałych

3 500

4410

podróże służbowe krajowe

300

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 540

3 540

90095

Pozostała działalność

3 540

3 540

6050

wydatki inwestycyjne jb - modernizacja budynku komunalnego w Surażkowie

3 540

6059

wydatki inwestycyjne jb - budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu

3 540

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »