reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/89/12 Rady Gminy Poświętne

z dnia 1 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r.:Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.;Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234, poz. 1386,Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 10 682 814 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 10 082 814 zł;

b) majątkowe w kwocie 600 000 zł;

2) plan wydatków ogółem: 10 665 351 zł , z tego:

a) bieżące w kwocie 8 813 860 zł;

b) majątkowe w kwocie 1 851 491 zł;

3) nadwyżkę budżetu w wysokości 17 463 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/89/12
Rady Gminy Poświętne
z dnia 1 czerwca 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/12
Rady Gminy Poświętne
z dnia 1 czerwca 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/89/12
Rady Gminy Poświętne
z dnia 1 czerwca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Dotychczas poniesione nakłady

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst «

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł « do pozyskania

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. « do pozyskania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Brzozowo Chabdy -Brzozowo Chrzczony

300000

0

300000

300000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

600

60017

6050

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym wsi Liza Stara- Liza Nowa

4037

0

4037

4037

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

600

60017

6050

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym wsi Brzozowo Muzyły-wyznaczenie pasa drogowego

4000

0

4000

4000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

801

80101

6050

Przebudowa zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Poświętnem wraz z robotami budowlanymi wewnętrznymi

180000

0

180000

180000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

900

90095

6050

Budowa wiejskiego placu zabaw w Gołębiach

75000

0

75000

75000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

921

92109

6050;6057;
6059

Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie (2010-2012)

760696

25242

735454

255454

0

A.
B.
C.

480000

Urząd Gminy

921

92109

6050

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Poświętnem -(opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej)

2000000

0

60000

60000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

700

70005

6060

Zakup działki rolniczej na powiększenie działki pod budowę Świetlicy Wiejskiej w Poświętnem

22000

0

22000

22000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

Ogółem

3345733

25242

1380491

900491

0

0

480000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Dotychczas poniesione nakłady

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst «

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł « do pozyskania

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. « do pozyskania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Brzozowo Chabdy -Brzozowo Chrzczony

300000

0

300000

300000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

600

60017

6050

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym wsi Liza Stara- Liza Nowa

4037

0

4037

4037

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

600

60017

6050

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym wsi Brzozowo Muzyły-wyznaczenie pasa drogowego

4000

0

4000

4000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

801

80101

6050

Przebudowa zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Poświętnem wraz z robotami budowlanymi wewnętrznymi

180000

0

180000

180000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

900

90095

6050

Budowa wiejskiego placu zabaw w Gołębiach

75000

0

75000

75000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

921

92109

6050;6057;
6059

Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie (2010-2012)

760696

25242

735454

255454

0

A.
B.
C.

480000

Urząd Gminy

921

92109

6050

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Poświętnem -(opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej)

2000000

0

60000

60000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

700

70005

6060

Zakup działki rolniczej na powiększenie działki pod budowę Świetlicy Wiejskiej w Poświętnem

22000

0

22000

22000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy

Ogółem

3345733

25242

1380491

900491

0

0

480000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Do budżetu na 2012 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 872132 zł, k wota 480 000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: "LEADER" z przeznaczeniem na dofinansowanie Rozbudowy z przebudową świetlicy wiejskiej w Grochach i jej wyposażenia w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/89/12
Rady Gminy Poświętne
z dnia 1 czerwca 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK.

W budżecie gminy na 2012 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem PUW Nr FB-II. 3111.91.2012 MA w dziale 852, rozdz.85295 (na dożywianie) o 18 322 zł ;

2. Zwiększa się środki w dziale 600 - Transport i łączność o 51 255 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki o 10 386 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz o 2000 zł na zakup działki rolniczej na powiększenie działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Poświętnem ;

4. Zmniejsza się środki w dziale 750 - Administracja publiczna o 33 325 zł w związku z przeniesieniem pracownicy na stanowisko Głównego Ksiegowego GOPS od dnia 1.06.2012 roku;

5. Zmniejsza się środki w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55 000 zł w związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym w filię Szkoły Podstawowej w Poświętnem; zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne w w szkole o 20 000 zł oraz wycofuje się 35 000 zł jako dofinasowanie wkładu własnego w wysokości 20% do zadania w ramach programu CYFROWA SZKOŁA w związku z niezakwalifikowaniem wniosku do realizacji,

6. Zwiększa się środki w dziale 852 - Pomoc społeczna o 33 325 zł w związku z zatrudnieniem pracownicy na stanowisko Głównego Ksiegowego GOPS od dnia 1.06.2012 roku;

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki o 6 359 zł z przeznaczeniem na przebudowę sieci dystrybucyjnej do budynku świetlicy Wiejskiej w miejscowości Grochy;

8. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie na:"Przebudowa zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Poświętnem wraz z robotami budowlanymi wewnętrznymi ";

Nadwyżka budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi 17 463 zł.

Łącznie na wydatki inwestycyjne oraz pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego z budżetu Gminy Poświętne na 2012 rok przeznacza się kwotę 1 851 491 zł.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama