Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 25 czerwca 2012r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. 1) ) Komisarz Wyborczy w Łomży podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.

Część I.
Dane ogólne

1.

Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2.

Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze.

3.

Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach głosowania.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

321.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

132.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

132,
41,12%.

7.

Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 11

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

321.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

132.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

132,
41,12%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.

0,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.

132,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KW STOWARZYSZENIE KOS 1984

55

a) JAROSZEWSKI Karol

55

2) lista nr 2

KWW NASZA WIEŚ

77

a) GNIAZDOWSKI Krzysztof

77

10.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 2

KWW NASZA WIEŚ:

a) GNIAZDOWSKI Krzysztof;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy


Eugeniusz Dąbrowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149 poz. 889.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe