Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 116/2012 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 Uchwały Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 4.200zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.200zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.712zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.712.zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 22.832.888zł, w tym : dochody bieżące -18.033.428zł, dochody majątkowe-4.799.460zł

2) Wydatki ogółem - 25.845.040zł, w tym : wydatki bieżące -17.794.730zł, wydatki majątkowe- 8.050.310zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.012.152zł , który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 712.557zł,

b) kredytem w wysokości - 2.299.595zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2012
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Ogółem

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym środki dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym środki dotacji na zasadzie porozumień

852

85295

2010

4.200

4.200

-

-

-

-

-

-

852

85295

3110

-

-

-

4.200

4.200

-

-

-

Razem:

-

4.200

4.200

-

-

4.200

4.200

-

-


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2012
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Ogółem

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym środki dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym środki dotacji na zasadzie porozumień

758

75818

4810

4.712

-

-

-

-

-

-

-

630

63095

4300

-

-

-

-

4.712

-

-

-

-

Razem:

-

4.712

-

-

-

4.712

-

-

-


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2012
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 29 czerwca 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 R.

do § 1

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.197.2012.MA z dnia 20 czerwca 2012r. w rozdziale 85295 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012r. ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone) i przeznaczono w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne, tj. pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone).

do § 2

Zmniejszono ogólną rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 63095 ( turystyka ) na zakup usług pozostałych ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe