Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-17(10)/2012/463/VIII/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 lipca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego "Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Białostockiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530, z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1392) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181. poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100),

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa energetycznego
"Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Czarnej Białostockiej

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000202586,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5420000297 ,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

1) zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 31 lipca 2013 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego w dalszej części decyzji "Prezesem URE", z dnia 19 października 1998 r.: na wytwarzanie ciepła nr WCC/315/463/U/2/98/EB z późn. zm. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/325/463/U/2/98/EB z późn. zm, w dniu 24 kwietnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła.

Stosownie do art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem, w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku pismami: z dnia 28 maja 2012 r. nr OLB-4210-17(2)/2012/463/VIII/ASZ i z dnia 9 lipca 2012 r. nr OLB-4210-17(6)/2012/463/VIII/ASZ.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym", uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek opłat, następującymi pismami: z dnia 18 czerwca 2012 r. (znak: DK/877/2012), z dnia 12 lipca 2012 r. (znak: DK/1057/2012).

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu^Regulacji^Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie


Tomasz Adamczyk

Otrzymują:

1. "Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 62; 16-020 Czarna Białostocka;

2. Wojewoda Podlaski;

3. a/a.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 20 kwietnia 2012 r. na rachunek 54103015080000000550036045.

Agnieszka Szypulska - Radca Prezesa

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe