reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/113/12 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/131/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 29, poz. 435; ze zm. 2005 r. Nr Nr 217, poz. 2454 i 2008 r. Nr 317, poz. 3354).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/12
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 czerwca 2012 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KNYSZYNIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Knyszyn.

§ 2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. Ośrodek ma siedzibę w Knyszynie przy ul. Rynek 39.

§ 4. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Knyszyn.

§ 5. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm),

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z późn.zm),

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn.zm.),

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn.zm.),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn.zm.),

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn.zm.),

9) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn.zm.),

10) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

11) innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ośrodka,

12) niniejszego statutu.

§ 6. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Knyszyna.

§ 7. Gmina Knyszyn zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki finansowe na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników.

§ 8. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje właściwy miejscowo Wojewoda.

§ 9. Wojewoda zapewnia za pośrednictwem budżetu Gminy środki finansowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowuje zadania własne Gminy.

Rozdział 2.
Misja, cele i zadania Ośrodka

§ 10. Misją Ośrodka jest udzielanie różnorodnych form wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym trudną sytuacją materialną i życiową przy wykorzystaniu i rozwoju zasobów własnych Ośrodka i klienta oraz współpracy władz samorządowych i środowiska lokalnego. Misja Ośrodka realizowana będzie poprzez określone cele i zadania Ośrodka.

§ 11. Celem Ośrodka jest m. in.:

1) Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin pozwalających na bytowanie im w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzanie ich do życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

2) Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, będących zadaniami własnymi gminy jak również zadaniami zleconymi gminie do realizacji.

3) Ustalanie uprawnień, przyznawanie, wypłacanie, wstrzymywanie lub zawieszanie

świadczeń rodzinnych.

4) Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

5) Planowanie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

6) Tworzenie systemu pieczy zastępczej w celu zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

7) Ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 12. Zadaniem Ośrodka jest m.in.:

1) Wykonywanie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

2) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3) Prowadzenie postępowań wobec osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji, ustalanie prawa, przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4) Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5) Realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6) Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.

7) Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

8) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) na podstawie ustawy o systemie oświaty.

9) Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

10) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych z terenu innej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11) Wykonywanie innych zadań.

§ 13. Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodka

§ 14. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

§ 15. Stosunek pracy z kierownikiem Ośrodka nawiązuje Burmistrz Knyszyna.

§ 16. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy, a w kwestiach nieunormowanych ww. przepisami, przepisy Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi.

§ 17. Kierownik Ośrodka reprezentuje Ośrodek na zewnątrz a ponadto:

1) Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia Burmistrza Knyszyna.

2) Organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka.

3) Wykonuje czynności ze stosunku pracy.

4) Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej corocznie ocenę zasobów pomocy społecznej, sprawozdanie z działalności Ośrodka, oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 18. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony przez kierownika Ośrodka w formie zarządzenia.

§ 19. W razie nieobecności kierownika jego obowiązki przejmują osoby przez niego wyznaczone.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 20. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 21. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

§ 22. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i na ich podstawie sporządza sprawozdawczość finansową.

§ 23. Ośrodek jest jednostką budżetową posiadającą odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 23. Statut Ośrodka nadawany jest przez Radę Miejską w Knyszynie.

§ 24. Zmiany do statutu następują w formie uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama