Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/85/12 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka - "Kraina Radosnych Maluchów"

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr134, poz.777, Nr149, poz.887, Nr205, poz.1206) oraz art. 5 ust. 5 oraz art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249 , poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 , z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) w związku z § 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080; z2011 r. nr 143, poz.839) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 Uchwały Nr X/47/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka - "Kraina Radosnych Maluchów" (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 265, poz.3147, Nr 265, poz.3151) otrzymuje brzmienie:

" 1. 1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. Punkt Przedszkolny w Gminie Hajnówka - "Kraina Radosnych Maluchów" przy Szkole Podstawowej w Dubinach, współfinansowany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych Gminy Hajnówka.

2. Od 1 września 2012 r. Szkoła Podstawowa w Dubinach wchodzi w skład Zespołu Szkół w Dubinach na podstawie Uchwały Nr XIV/69/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dubinach. " .

§ 2. W załączniku do uchwaływprowadza się następujące zmiany :

1. § 4. i 5. otrzymuje brzmienie:

" § 4. Dyrektor Zespołu Szkół wDubinach jest pracodawcą nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania przedszkolnego zatrudnianych zgodnie zodrębnymi przepisami oświatowymi. Również zatrudnia na umowy zlecenia specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz innych pracowników. " .

" § 5. Dyrektor Zespołu Szkół wDubinach jest odpowiedzialny za organizację inadzór pedagogiczny Punktu Przedszkolnego. " .

2. § 9 ust. 4. otrzymuje brzmienie:

" § 9. ust.4.Wnioski oprzyjęcie dziecka do Punktu będą wydawane iprzyjmowane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dubinach, wterminie od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia każdego roku. " .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe