reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/87/12 Rady Gminy Boćki

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół w Boćkach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 roku poz. 567), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,poz.818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,Nr 216, poz.1370, Nr 236, poz.1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr139, poz.814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206) uchwala się co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Boćkach dotyczące wychowania, nauczania i opieki w zakresie 5-godzinnej podstawy programowej są nieodpłatne.

§ 2. Świadczenia Punktu Przedszkolnego przekraczające wymiar podstawy programowej są odpłatne i obejmują w szczególności:

1. Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka

2. Zabawy plastyczne, muzyczne i inne rozwijajace zdoolności oraz zainteresowania.

3. Zajęcia korekcyjne, logopedyczne, taneczno- rytmiczno - ruchowe.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców/opiekunów prawnych/ w wysokości 2 złote za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Opłata o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów za wyżywienie.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn liczby godzin i stawki godzinowej o której mowa w ust.1 płatna jest do 10 każdego miesiąca.

4. Opłata o której mowa w ust.1 nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych na zlecenie rodziców/ opiekunów prawnych/.

5. W przypadku nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym opłata podlega proprcjonanemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności w miesiącu następującym po miesiącu w którym dziecko było nieobecne.

6. Zakres świadczeń oraz zasady pobierania odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół a rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama