Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/239/2012 Burmistrza Supraśla

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XV/125/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9.347 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 435 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 112.052 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 33.640.714 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 27.698.560 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.942.154 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 36.271.249 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 25.567.812 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.703.437 zł,

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.630.535 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.737.050 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893.485 zł. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


dr Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/239/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 10 września 2012 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/239/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 10 września 2012 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/239/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 10 września 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe