Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/143/12 Rady Gminy Narewka

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Narewka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889/ oraz art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849/ oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567/ na wniosek Wójta Gminy Narewka uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Narewka dokonuje się podziału Gminy Narewka na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okrędu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Do nowych przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Narewka przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje sie dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/143/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 25 września 2012 r.

Podział Gminy Narewka na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Gminy Narewka według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. 1) 3950

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 263

Numer
okregu

Granice okręgu

Liczba
mieszkańców
w okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Sołectwa: Guszczewina, Mikłaszewo

262

1

2

Sołectwa: Olchówka, Nowe Masiewo, Stare Masiewo

255

1

3

Sołectwa: Planta, Leśna, Grodzisk

244

1

4

Sołectwa: Ochrymy, Podlewkowie, Krynica

231

1

5

Narewka ul. Nowa,ul.Kolejowa

309

1

6

Narewka ul. Mickiewicza, ul. Majowa, ul. Kryniczna, ul. Wąska, ul. Cicha, ul. Nadrzeczna

301

1

7

Narewka ul. Hajnowska, ul. Białowieska, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Ogrodowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Wołkowyckiego

322

1

8

Sołectwo Skupowo

203

1

9

Siemianówka ul. Lipowa, ul. Cicha, ul. Jesionowa, ul. Szkolna

277

1

10

Sołectwo Babia Góra, Siemianówka ul Polna, ul. Łąkowa, ul. Bociania, ul. Łabędzia, ul. Pliszki, ul. Żurawia.

249

1

11

Sołectwo Eliaszuki, Sołectwo Michnówka.

231

1

12

Sołectwo Zabłotczyzna, Sołectwo Janowo

301

1

13

Sołectwo Nowa Łuka, Sołectwo Tarnopol.

189

1

14

Sołectwo Lewkowo Nowe

224

1

15

Solectwo Lewkowo Stare

352

1

Ogółem:

3950

15

1) Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art.13 ust. 2 Kodeksu wyborczego)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe