Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/144/12 Rady Gminy Narewka

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Narewka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889/ oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849/ na wniosek Wójta Gminy Narewka uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Narewka na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Na uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Narewka oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Narewka przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/144/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 25 września 2012 r.

Podział Gminy Narewka na stałe obwody głosowania

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Sołectwa: Narewka, Olchówka, Nowe Masiewo, Stare Masiewo.

Gminny Ośrodek Kultury
w Narewce
Narewka, ul. Nowa 3 A
tel. /85/ 6858034

2

Sołectwa: Planta, Leśna, Grodzisk, Guszczewina, Mikłaszewo, Skupowo, Janowo, Zabłotczyzna.

Zespół Szkół w Narewce
ul. Nowa
tel. /85/6858087

3

Sołectwa : Siemianówka, Babia Góra, Tarnopol, Nowa Łuka.

Świetlica samorządowa w Siemianówce
Siemianówka, ul. Szkolna
tel. /85/6857031

4

Sołectwa: Eliaszuki, Michnówka, Lewkowo Stare, Lewkowo Nowe, Ochrymy, Podlewkowie, Krynica.

Świetlica samorządowa
w Lewkowie Starym
tel. /85/ 6856107

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe