reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 12 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) art. 121 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz 986) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 113.990 zł, z tego:

1) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2710 o kwotę 5.000 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych,

2) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 108.990 zł, w tym:

a) rozdz. 80101 § 2007 o kwotę 75.812 zł, § 2009 o kwotę 13.378 zł, § 6207 o kwotę 8.925 zł, § 6209 o kwotę 1.575 zł razem 99.690 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadań własnych;

b) rozdz. 80195 § 2701 o kwotę 9.300 zł środki na dofinansowanie programu COMENIUS zadań własnych.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.600 zł , z tego:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 5.000 zł - wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zadań własnych,

2) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 39.600 zł, w tym:

a) rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 10.000 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych;

b) rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 14.200 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych;

c) rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 15.400 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

3) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 35.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 254.047 zł , z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 4.200 zł - dotację celową dla powiatu na realizację zadań własnych,

2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4100 o kwotę 10.000 zł - wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego zadań własnych,

3) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 5.000 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zadań własnych,

4) dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 31.557 zł - wydatki na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zadań własnych,

5) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 127.890 zł, w tym:

a) rozdz. 80101 § 4017 o kwotę 2.557 zł, § 4019 o kwotę 452 zł, § 4117 o kwotę 439 zł, § 4119 o kwotę 77 zł, § 4127 o kwotę 64 zł, § 4129 o kwotę 11 zł, § 4177 o kwotę 28.339 zł, § 4179 o kwotę 5.001 zł, § 4210 o kwotę 5.400 zł, § 4217 o kwotę 37.017 zł, § 4219 o kwotę 6.533 zł, § 4247 o kwotę 2.805 zł, § 4249 o kwotę 495 zł, § 4300 o kwotę 13.500 zł, § 4307 o kwotę 4.590 zł, § 4309 o kwotę 810 zł, § 6067 o kwotę 8.925 zł, § 6069 o kwotę 1.575 zł razem 118.590 zł - wydatki na wydatki bieżące i inwestycyjne projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. "W tę samą stronę" zadań własnych oraz na zakup materiałów i usług pozostałych zadań własnych;

b) rozdz. 80195 § 4211 o kwotę 200 zł, § 4301 o kwotę 8.500 zł, § 4431 o kwotę 600 zł razem 9.300 zł - wydatki na zakup materiałów, usług pozostałych oraz różne opłaty realizując program COMENIUS zadań własnych,

6) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 26.400 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych,

7) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 19.000 zł - dotację dla Monieckiego Ośrodka Kultury zadań własnych,

8) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 § 2360 o kwotę 30.000 zł - dotację celową na dofinansowanie organizacji pożytku publicznego zadań własnych.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 1 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012r. do uchwały Nr XXI/184/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012r., który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 34.607.595 zł, w tym:

a) dochody bieżące 33.147.555 zł;

b) dochody majątkowe 1.460.040 zł,

2) wydatki ogółem 36.254.075 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 33.072.179 zł;

b) wydatki majątkowe 3.181.896 zł,

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1.646.480 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych,

4) wolne środki w kwocie 774.662 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczkę w kwocie 1.991.904 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/195/12
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 12 października 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Wykonanie 2012

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2012

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty,
pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Budowa wiejskiej sieci wodociągowej

564350

4346,00

4350

4350

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

2

600

60095

6057/6059

System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej LT-PL/086

1900025

0,00

82129

12320

0

A

69809

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

3

600

60095

6050

System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej LT-PL/087

20000

1230,00

20000

20000

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

4

600

60095

6050

Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktaki dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły

1223239

0,00

1000

1000

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

5

801

80101

6050

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach

1057800

1230,00

1057800

5 800

952000

A

100000

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

6

801

80104

6050

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Mońkach przy Al. Niepodległości

419240

419161,20

419240

135994

283246

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

7

900

90015

6050

Oświetlenie uliczne

208000

92788,18

208000

85400

122 600

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

8

900

90095

6050

Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Mońki

372741

0,00

7400

7400

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

9

921

92109

6057 /6059

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kołodzież gm. Mońki

367850

367850,00

367850

143552

0

A

224298

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

10

921

92109

6057 /6059

Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przytulanka gm. Mońki

374466

4465,37

4466

4466

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

11

921

92109

6057 /6059

Dobudowa wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej w Hornostajach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

31336

31335,42

31336

13503

0

A

17833

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

12

926

92604

6050

Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Sportowej w Mońkach

412237

31980,00

412237

123603

288634

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

13

852

85203

6050

Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

902000

51783,00

352000

52000

0

A

300000

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

14

921

92116

6050

Budowa MEDIATEKI w Mońkach - dokumentacja

3000

0,00

3000

3000

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

15

900

90095

6050

Budowa kolektorów słonecznych na terenie gm. Mońki

2380000

0,00

20000

20000

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

OGÓŁEM

10236284

1006169,17

2990808

632388

1646480

400000

311940

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama