Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 2 września 2008 r. w sprawie przekazania między zarządcami dróg zarządzania drogą powiatową nr 2043B Zawady - Sikory - Zalesie - Kobylin Borzymy w pełnym zakresie

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 27 września 2012 r. w Białymstoku pomiędzy:

Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego :

1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego,

i Gminą Zawady reprezentowaną przez

Krzysztofa Wądołowskiego - Wójta Gminy Zawady

§ 1. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem 27 września 2012 r. rozwiązują porozumienie z dnia 2 września 2008 r. w sprawie przekazania między zarządcami dróg zarządzania drogą powiatową nr 2043B Zawady - Sikory - Zalesie - Kobylin Borzymy w pełnym zakresie

§ 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Wójt Gminy Zawady


Krzysztof Wądołowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe