Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 136.2012 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), w związku z § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII.83.2011 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 132 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 56.117 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 56.249 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszego zarządzenia.

§ 2. § 2 1 . Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 11.440.333

- z tego: bieżące 9.796.777 zł, majątkowe 1.643.556 zł

2) Plan wydatków ogółem - 11.135.553 zł

- z tego: bieżące 8.471.997 zł, majątkowe 2.663.556 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 304.780 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT


Mariusz Czaban


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136.2012
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136.2012
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zał Nr 2


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Szudziałowo

na 2012 rok.

DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie, Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 132 zł, wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB- II.3111.287.2012.BB z dnia 11.09.2012r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

2. Na wniosek Dyrektora szkoły podstawowej w Babikach dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na wynagrodzenia osobowe, a zwiększając na zakup energii i usług.

3. Na wniosek Dyrektora zespołu szkół w Szudziałowie dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na zakupie materiałów, szkoleniach i zakupie energii, a zwiększając na składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy.

4. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na odpis funduszu socjalnego, szkoleniach, usługi telekomunikacyjne, a zwiększając na wynagrodzenia osobowe.

5. Na wniosek Dyrektora ZGK dokonano zmian planu wydatków zmniejszając na zakup energii, odpis funduszu socjalnego, a zwiększając na zakup materiałów, składki społeczne, usługo remontowe.

6. Pozostałych zmian planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a które podyktowane zostały koniecznością dokonania zmian wynikających z analizy realizacji wydatków.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe