reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.210.2012.ZCh Wojewody Podlaskiego

z dnia 19 października 2012r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/112/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz. 567)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXII/112/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo.

Uzasadnienie

W dniu 10 września 2012 r. Rada Gminy Łomża podjęła uchwałę Nr XXII/112/12, która w dniu 18 września 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż niniejsza uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 12 października 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Organ nadzoru analizując przedmiotową uchwałę Rady Gminy Łomża wraz z dokumentacją planistyczną stwierdził, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje działkę nr 57 będąca własnością Pani Edwardy Kalinowskiej, która położna jest poza granicami określonymi w uchwale Nr XXXVII/212/06 Rady Gminy Łomża z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tak więc obszar uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezgodny z obszarem opracowania określonym w tzw. "uchwale intencyjnej".

W ocenie organu nadzoru powyższe uchybienie stanowi naruszenie zasad i trybu sporządzania planu. W uchwale o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje się identyfikacji obszaru objętego zamiarem uregulowania. W przypadkach, w których w toku sporządzania planu miejscowego dochodzi do zmiany przebiegu granic, konieczne jest dokonanie korekty uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. Uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rada gminy ma obowiązek zachowania granic obszarów, które zostały wyznaczone w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu, dlatego też objęcie planem miejscowym wskazanej działki nr 57 stanowi naruszenie kompetencji Rady Gminy określonych w art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647).

Ponadto z treści § 3 Zarządzenia Nr 102/12 Wójta Gminy Łomża z dnia 13 lipca
2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo wynika, że została uwzględniona uwaga dotycząca korekty przebiegu drogi 2KD w obrębie działki nr 264/1 w miejscowości Rybno oraz dokonano zmiany lokalizacji istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

Również z treści wyjaśnień uzyskanych od Wójta Gminy Łomża pismem z dnia 2 października 2012 r. znak RGO.7323-3/06/07/08/09 wynika, iż bezsprzecznym jest fakt dokonania zmian w ustaleniach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z uwag złożonych na etapie wyłożenia projektu do publicznego wglądu.

Badana dokumentacja planistyczna nie zawiera jednak odzwierciedlenia tych zmian
w postaci powtórzenia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie. Zdaniem organu nadzoru w związku z dokonaną korektą ustaleń planistycznych procedura planistyczna powinna być powtórzona, a odstąpienie od tej czynności stanowi naruszenie art. 17 pkt 13 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że brak powtórzenia procedury planistycznej, stanowi naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego i stosownie do art. 28 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powoduje nieważność uchwały rady gminy.

Stwierdzone naruszenia prawa mają charakter istotny, dlatego też skutkują stwierdzeniem nieważności uchwały Nr XXII/112/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych na obszarach wsi Rybno i Pniewo.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Otrzymuje:

Rada Gminy Łomża

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama