reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/285/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238; poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki, określonych w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/285/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 października 2012 r.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

1. Dotacja, tj. przyznanie środków z budżetu Miasta Suwałki na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym znajdującym się na stałe na obszarze miasta Suwałk, może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), z zastrzeżeniem zasad określonych w pkt. 24 i 25 załącznika.

2. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, posiadający tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansujący prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym budynku.

3. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym załączniku, na opracowanym formularzu.

4. Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Suwałk za pośrednictwem kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

5. Za złożone z zachowaniem terminu uważa się wnioski, które zostały złożone lub nadesłane drogą pocztową do Urzędu Miejskiego w Suwałkach do ostatniego dnia każdego terminu naboru wniosków, o którym mowa w pkt. 9.

6. Wysokość środków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków i objętym ochroną przewidziana na dany rok będzie określona w budżecie Miasta Suwałki.

7. Złożenie wniosku o dotację nie oznacza przyznania dotacji, jak też nie gwarantuje otrzymania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

8. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy - osoby fizycznej lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy - jednostki organizacyjnej,

2) nazwę i dane obiektu zabytkowego,

3) udokumentowanie tytułu prawnego do budynku lub stosownego upoważnienia podmiotu posiadającego taki tytuł,

4) określenie zakresu prac, na które ma być przyznana dotacja, z uwzględnieniem technologii konserwatorskiej i wskazanie etapów robót możliwych do oddzielenia,

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

6) kosztorys inwestorski planowanych prac,

7) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku,

8) pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia, lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych,

9) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przy budynku, którego dotyczy wniosek, z podaniem źródeł finansowania i wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,

10) zgodę właściciela (współwłaścicieli) budynku lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,

11) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy budynku, którego dotyczy wniosek,

12) oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej części kosztów zadania objętego dotacją lub o zapewnieniu innego źródła finansowania pozostałej kwoty.

9. Określa się następujące terminy składania wniosków o dotacje:

1) do dnia 31 stycznia - wnioski o dotacje na prace do realizacji w tym samym roku kalendarzowym,

2) w razie nierozdzielenia wszystkich środków finansowych na prace objęte wnioskami złożonymi w terminie określonym w pkt. 9 ppkt.1 Prezydent Miasta Suwałk może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków o dotacje na ten sam rok kalendarzowy do 31 marca,

3) ogłoszenie o terminie składania wniosków o dotacje i o wysokości środków określonych na dany rok budżetowy będzie podane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach,

4) informację o złożonych wnioskach o dotacje podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w ciągu trzech tygodni od upływu terminu zastrzeżonego dla składania wniosków.

10. Wniosek o przyznanie dotacji opiniuje pięcioosobowa komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk, w której skład wchodzą między innymi dwie osoby reprezentujące Radę Miejską w Suwałkach.

11. Wnioski rozpatrywane są ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów. Są to:

1) walory zabytkowe i architektoniczne budynku,

2) znaczenie prac dla stanu budynku i wizerunku miasta,

3) udokumentowana dotychczasowa dbałość wnioskodawcy o zabytek.

12. Propozycje udzielenia dotacji wraz z uzasadnieniem przedkładane są Prezydentowi Miasta Suwałk i Radzie Miejskiej w Suwałkach w ciągu 6 tygodni od terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 9.

13. Rada Miejska w Suwałkach podejmuje uchwałę o udzieleniu dotacji.

14. Ogłoszenia o przyznanych dotacjach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

15. Wszyscy wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie o decyzji podjętej przez Radę Miejską w Suwałkach w formie uchwały dotyczącej przedłożonego wniosku.

16. W terminie 6 tygodni od podjęcia przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały przyznającej dotację przygotowywane są projekty umów z poszczególnymi podmiotami.

17. W umowach zawieranych przez Miasto Suwałki określa się w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, na które przyznana została dotacja,

2) termin realizacji zadania oraz konsekwencje braku lub opóźnienia realizacji,

3) kwotę dotacji oraz specyfikację, jakie rodzaje kosztów zostaną z niej pokryte,

4) określenie trybu wyłaniania wykonawcy robót,

5) zobowiązanie do uzyskania uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,

6) zobowiązanie do pokrycia przez wnioskodawcę pozostałych kosztów zadania, na które przyznano dotację,

7) tryb kontroli realizacji zadania poprzez zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót w tym udostępnienia niezbędnych dokumentów,

8) konieczność potwierdzenia wykonania prac przez przedstawiciela Miasta Suwałki,

9) określenie terminu i sposobu rozliczenia zadania oraz dotacji pod względem finansowym i merytorycznym przez podmiot otrzymujący dotację.

18. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

19. Sprawozdanie z prac objętych dotacją musi zawierać:

1) szczegółowy opis realizacji zadania objętego dotacją,

2) protokół odbioru końcowego prac potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Miasta Suwałki,

3) kopie uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,

4) rozliczenie finansowe zadania z oryginałami faktur.

20. Środki finansowe przekazywane są po zakończeniu prac objętych umową oraz po przedstawieniu i przyjęciu sprawozdania z realizacji prac objętych dotacją.

21. Dotacja musi zostać wykorzystana w całości w danym roku kalendarzowym.

22. Prezydent Miasta Suwałk prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską w Suwałkach.

23. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby prywatnej albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację,

3) informację o wysokości przekazanych środków z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,

4) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy zabytku.

24. Budynki, przy których prace mogą być dotowane z budżetu Miasta Suwałki, dzieli są na dwie grupy zróżnicowane pod względem ich walorów zabytkowych, zakresu prac, które mogą być objęte dotacją i maksymalnej wysokości dotacji dla każdej grupy.

1) do Grupy 1. należą: budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków.

2) do Grupy 2. należą: budynki położone w granicach historycznego układu urbanistycznego miasta Suwałk i wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej, objęte ochroną konserwatorską na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

25. Maksymalne wysokości dotacji określa poniższa tabela:

Rodzaj budynku

Położenie

Ogólny zakres prac, które mogą być objęte dotacją

Maksymalna wysokość dotacji

Grupa 1

Budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

Obszar administracyjny Suwałk

Prace przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych)
Remonty pierwotnej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

50 % ogólnego kosztu prac objętego wnioskiem

Grupa 2

Budynki objęte indywidualnie ochroną

Budynki położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Suwałk

Prace przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych)
Remonty pierwotnej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

30 % ogólnego kosztu prac objętego wnioskiem


PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ul. A. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

WNIOSEK O UDZIELENIE W ROKU ...................... DOTACJI

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU I OBJĘTYCH OCHRONĄ NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI

A. WNIOSKODAWCA

1. IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ,
NR TELEFONU

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. NR NIP:

..........................................................................................................................................................................

4. INNE DANE (dotyczy jednostek organizacyjnych)

a) FORMA PRAWNA

............................................................................................................................................................................

b) NAZWA I NR REJESTRU

............................................................................................................................................................................

c) DATA WPISU DO REJESTRU/EWIDENCJI

............................................................................................................................................................................

d) REGON

.............................................................................................................................................................................

e) OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY (zgodnie z danymi rejestrowymi lub uchwałami)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY (nazwa banku i adres, numer konta)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. DANE ZABYTKU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK O DOTACJĘ

1. OKREŚLENIE ZABYTKU (adres)

……………………….......................................................................................................................................

2. NUMER W REJESTRZE ZABYTKÓW I DATA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW

..........................................................................................................................................................................

3. ADRES BUDYNKU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ZABYTKU (dotyczy obszarów zabytkowych)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ROKU UKOŃCZENIA BUDOWY BUDYNKU

...........................................................................................................................................................................

C. TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA BUDYNKIEM

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

WŁAŚCICIELE

.……………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KSIĘGA WIECZYSTA NR

...........................................................................................................................................................................

D. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOTACJI, O KTÓRĄ UBIEGA SIĘ WNIOSKODAWCA

1. ZAKRES PRAC LUB ROBÓT, NA KTÓRE MA BYĆ PRZYZNANA DOTACJA (technologia prac, etapowanie)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................

1. OGÓLNY KOSZT PRAC OBJĘTYCH WNIOSKIEM WG KOSZTORYSU (brutto)

….......................................................................................................................................................................

słownie:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. KWOTA DOTACJI ….....................................................................................................................................................................

słownie:….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WYKONANIA PRAC

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. TERMIN REALIZACJI (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

___________________________________________________________________________

E. UZYSKANE POZWOLENIA

1. POZWOLENIE WŁAŚCIWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PRACE OBJĘTE WNIOSKIEM

Nr pozwolenia …………………………...................................................................................................................................

data wydania..................................................................................................................................................

2. POZWOLENIE NA BUDOWĘ NA PRACE OBJĘTE WNIOSKIEM (LUB ZGŁOSZENIE ROBÓT)

Nr pozwolenia …………………………...................................................................................................................................

data wydania................................................................................................................................................

Wydane przez

……………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

F. WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH PRAC PRZY BUDYNKU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat


rok


Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione wydatki

Dotacje ze środków publicznych

Wysokość dotacji

Źródło dotacji

G. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

1. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do budynku lub stosownego upoważnienia od podmiotu posiadającego taki tytuł.

2. Kosztorys inwestorski planowanych prac.

3. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem.

4. Pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli jest konieczne.

5. Zgoda właściciela (współwłaścicieli) budynku lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem.

6. Oświadczenie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, objętego dotacją lub o zapewnienie innego źródła finansowania pozostałej kwoty.

MIEJSCOWOŚĆ , DATA

……………………………………………………………………………….................................................

PODPIS (PODPISY) I PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

……………………………………………….…………………………………………………...…….………………………………..………...………………………………………………….....………..…………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGI:

1. Dotacje są przyznawane i rozliczane według zasad określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach Nr ............................. z dnia .........................

2. Wniosek prosimy wypełniać czytelnie dużymi drukowanymi literami, maszynowo lub komputerowo.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama