Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/163/12 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Hajnówka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zebranymi na nieruchomościach zamieszkałych, odbierane są następujące frakcje odpadów, gromadzonych w sposób selektywny:

1. tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe;

2. papier i tekstylia;

3. szkło białe i kolorowe;

4. popiół, żużel i piach (w przypadku zabudowy jednorodzinnej);

5. odpady "zielone" (trawa, liście);

6. odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV.

§ 3. 1. Worki do zbierania odpadów powinny być wykonane z tworzywa LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów;

2. Pojemność worków powinna wynosić 120 litrów;

3. Worki powinny zawierać nadruk z określeniem rodzaju odpadów oraz nazwą, adresem i danymi kontaktowymi wykonawcy;

4. Worek na popiół i żużel powinien być wykonany z folii ze wzmocnionego materiału np. PE o wytrzymałości minimum 20 kg.

§ 4. Ilość i częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej wynosi:

1. worek żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych (maksymalnie 12 szt./rok/nieruchomość) - wywóz 1 raz w miesiącu według harmonogramu;

2. worek niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów (maksymalnie 4 szt./rok/nieruchomość) - wywóz 1 raz w miesiącu według harmonogramu;

3. worek zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego (maksymalnie 4 szt./rok/nieruchomość) - wywóz 1 raz w miesiącu według harmonogramu;

4. worek szary - na popiół, żużel i piach (w sezonie grzewczym od 15 września do 15 maja - 2 szt./miesiąc w pozostałym okresie po 1 worku/miesiąc) (maksymalnie 20 szt./rok/nieruchomość)- wywóz 1 raz w miesiącu według harmonogramu;

5. worek bezbarwny - do gromadzenia odpadów "zielonych" (trawa, liście) ( maksymalnie 8 szt./rok/nieruchomość) - wywóz w sezonie od maja do listopada, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Wykonawcą;

6. odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV - odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w ustalonych przez gminę i Wykonawcę szczegółowych terminach - wywóz 2 razy w roku w wyznaczonym terminie;

7. odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Właściciel zobowiązany jest zamówić na własny koszt odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady .

§ 5. Ilość i częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej wynosi:

1. pojemnik żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych (wywóz w zależności od zapełnienia nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu);

2. pojemnik niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów (wywóz w zależności od zapełnienia nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu);

3. pojemnik zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego (wywóz w zależności od zapełnienia nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu);

4. biotainery - do gromadzenia bioodpadów (wywóz 2 razy w tygodniu);

5. kontenery do gromadzenia odpadów "zielonych" (liści i trawy) - ustawienie i odbiór kontenerów po zgłoszeniu zapotrzebowania dla wykonawcy przez zarządcę nieruchomości;

6. wywóz choinek - 2 razy w roku (styczeń, luty);

7. odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, gromadzone będą przez mieszkańców w miejscach wyznaczonych przez zarządców budynków wielorodzinnych, przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (altankach, pojemnikach czy kontenerach) - wywóz 2 razy w roku w wyznaczonym terminie;

8. odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne, zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Właściciel zobowiązany jest zamówić na własny koszt odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady.

§ 6. Odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań oraz wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV powinny być kompletne (nie pozbawione istotnych elementów składowych decydujących o ich funkcjonalności).

§ 7. Mniejsze ilości odpadów wielkogabarytowych oraz pozostałe frakcje odpadów zebrane z terenu nieruchomości powyżej ilości wskazanych w § 4 i § 5 odbierane są w specjalnie utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

§ 8. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1. w zabudowie jednorodzinnej- nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2. w zabudowie wielorodzinnej- nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

§ 9. 1. Worki na odpady zbierane selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, popiół, odpady ulegające biodegradacji - w ilościach określonych w § 4 - są dostarczane właścicielom przez wykonawcę nieodpłatnie; w przypadku zapotrzebowania na większą ilość właściciel zakupuje worki na własny koszt.

2. W przypadku wyprodukowania większej ilości odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie, właściciel zakupuje worki na własny koszt.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Piotr Markiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe