reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19.116.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zasad określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172. poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) związku z art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259; z 2008 r. Nr 225, poz. 1487; z 2009 r. Nr 219 poz. 1706) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48 ust. 1 i 5, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217 poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887:oraz z 2012 r. poz. 579)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 i nie spełniają warunku określonego w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", których dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenia podlegają zwrotowi w części lub całości zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w procentach

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

powyżej 150 - 200

50%

powyżej 200-250

70%

powyżej 250

100%

§ 3. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w § 1, określając jego wysokość i zasady zwrotu, zgodnie z § 2 uchwały oraz przy uwzględnieniu sytuacji osoby lub rodziny, ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Zwrotu wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne lub poprzez wpłatę na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych w terminie określonym w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/137/06 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku (Dz.U. z 2006r.Nr 102, poz.998).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama