reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/243/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 147.695,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.531,-

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 249.226,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/231/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok, w zakresie:

a) aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w 2012 roku - załącznik Nr 2,

1) Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.

Plan dochodów ogółem 36.441.723 zł, z tego:

-

dochody bieżące w wysokości 32.808.324 zł,

-

dochody majątkowe w wysokości 3.633.399 zł,

2.

Plan wydatków ogółem 38.451.647 zł, z tego:

-

wydatki bieżące w wysokości 33.447.206 zł,

-

wydatki majątkowe w wysokości 5.004.441 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.009.924 zł, któryzostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.009.924 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/243/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

758

75801

2920

127.695

Zwiekszenie subwencji oświatowej na 2012 rok.

własne

801

80101

4010

127.695

900

90002

2710

20.000

Pomoc finansowa otrzymana ze Związku Gmin "Czyste Środowisko" w Wasilkowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii w zakresie propagowania edukacji ekologicznej związanej z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi.

własne

4300

20.000

OGÓŁEM
w tym:

147.695

147.695

×

×

-bieżące

147.695

147.695

-majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/243/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60016

4300

500

Zwiększenie wydatków na zakup usług.

własne

710

71004

4300

115.307

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego.

własne

801

80101

4010

127.695

Zmniejszenie wydatków w szkołach o środki własne.

własne

80104

2310

55.138

Zwiększenie wydatków na dotacje do przedszkoli białostockich do których uczęszczają dzieci zameldowane na terenie Gminy Wasilków.

własne

2540

25.169

Zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Wasilkowie.

własne

80110

4210

1.624

Zmniejszenie wydatków na zakupach bieżących w Gimnazjum w Wasilkowie, a zwiększenie na zakup inwestycyjny dotyczący zorganizowania na terenie szkolnym ławek do "letniej klasy" zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły.

własne

4300

2.100

6060

3.724

900

90003

4300

35.000

Zwiększenie wydatków na bieżącym utrzymaniu czystości i pożądku w gminie.

własne

90004

4300

1.500

Zmniejszenie wydatków na zakup usług.

własne

921

92109

4170

500

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych.

92195

4210

500

Zmniejszenie wydatków na zakupach materiałów.

4300

2.000

Zwiększenie wydatków na zakupach usług.

OGÓŁEM
w tym:

121.531

249.226

×

×

-bieżące

117.807

249.226

-majątkowe

3.724


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/243/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2012 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 325 924

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

1 296 047

2.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

3.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

4.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

2 029 877

Rozchody ogółem:

1 316 000

1.

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

1 316 000

2.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

3.

Udzielone pożyczki

§ 991

4.

Lokaty

§ 994

5.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

6.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama