Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/103/12 Rady Gminy Białowieża

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz.1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz.753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13,Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 230, poz. 1373 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 3. Traci moc uchawła Nr XIV/89/12 Rady Gminy Białowieża z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki


Załącznik do Uchwały Nr XIX/103/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopism itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych;

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i sadów;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano - remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012, Nr 391).

2. Nieruchomość - należy przez to rozumieć, z art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 1964, Nr 16, poz. 93), część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków.

3. Właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością mającymi obowiązek realizować zadania w zakresie czystości i porządku.

4. Budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

5. Budynek zamieszkania zbiorowego - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności: hotel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów.

6. Zabudowa jednorodzinna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

7. Zabudowa wielorodzinna - zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

8. Zabudowa zagrodowa - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

9. Zabudowa letniskowa i rekreacyjna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku.

10. Budynek użyteczności publicznej - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

11. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz.1183).

12. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego - należy przez to rozumieć dokument wynikający z treści art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).

13. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Białowieża na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., Nr 391).

14. Zniżka w opłatach - należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6 ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., Nr 391), zniżki w stosunku do opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, udzielane właścicielom nieruchomości, w zamian za masę odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny.

15. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć punkt do którego mają dostęp wszyscy mieszkańcy gminy, w którym prowadzona jest zbiórka odpadów w sposób selektywny.

16. Odpad komunalny - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zgodnie z zapisem art. 3 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).

17. Odpad wielogabarytowy - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, charakteryzującym się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

18. Odpad ulegający biodegradacji - zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie KPGO do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

- papier i tekturę,

- odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,

- odpady z terenów zielonych,

- odpady kuchenne i ogrodowe,

- drewno,

- odpady wielomateriałowe,

- frakcja drobna < 10 mm.

19. Odpady zielone - należy przez to rozumieć frakcje odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych; zgodnie z treścią art.3 ust. 3 pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243).

20. Odpady opakowaniowe - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

21. Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek obiektów budowlanych.

22. Odpady niebezpieczne - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243) w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozowych, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z gospodarstwa domowego.

23. Nieczystości ciekłe - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., Nr 391).

24. Zbiorniki bezodpływowe - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., Nr 391).

25. Stacje zlewne - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., Nr 391).

26. Chów zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania.

27. Zwierzęta domowe - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka, w charakterze jego towarzysza (psy, koty, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium itp).

28. Zwierzęta gospodarskie - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury , kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, norki, pszczoły.

29. Zwierzęta bezdomne - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub inne osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w rozdz. III, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

a) gmina podczas zawierania umów z podmiotami odpowiedzialnymi za usuwanie odpadów w trakcie realizacji zadania wyegzekwuje właściwy sposób mycia, czyszczenia i dezynfekcji, gwarantujący utrzymanie pojemników w czystości;

b) czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska.

2. Selektywne zbieranie odpadów zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. III.

3. Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

4. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

5. Przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji.

6. W przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej -wyposażenie w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

7. Oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

8. Urzymanie w czystości altan śmietnikowych, utwardzonych terenów, na których umieszczone są urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych.

9. Uprzątanie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości, oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy pryzmować na skraju chodnika, zabrania się usuwania ich na jezdnię.

10. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budowy i remontów lokali oraz budynków.

11. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie na utwardzonym terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

12. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

§ 4. Na terenie gminy Białowieża biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się:

1. Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korek, korę, liście oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

2. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy oraz pojemników innych właścicieli.

3. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu i lodu.

4. Niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków.

5. Umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.

6. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu.

7. Zakopywania padłych zwierząt.

8. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.

9. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

10. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości.

11. Zajmowania pasa drogowego (chodnika, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60).

12. Dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

13. Składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243).

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić go w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

3. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) oraz tekstylii;

b) tworzywa sztucznego;

c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe);

d) metalu;

e) opakowań wielomateriałowych;

f) popiołu.

4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i sadów które można wykorzystać do przydomowego kompostownika.

5. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zmieszane i zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości.

6. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach czy w punktach aptecznych lub do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, zużyte opony pochodzącego z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

a) przez przedsiębiorców działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

b) w Gminnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

c) w punktach sprzedaży detalicznej przy zakupie tego samego rodzaju co zużyty (nie dotyczy to opon).

8. Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy.

9. Do odpadów zawierających azbest zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649).

§ 6. Ustala się następujące zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę, z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wskutek jego przepełnienia.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 7. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego do częstego ich opróżniania.

2. Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu.

3. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej.

4. Selektywnego gromadzenia odpadów.

Rozdział 4.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i umożliwienie odebrania ich przez przedsiębiorcę.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w czasie ich odbierania poprzez wystawienie poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 1 raz w miesiącu

2. Właściciele nieruchomości prowadzących działalność gastronomiczną, działalność gospodarczą czy też użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 2 razy w miesiącu.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: szkło, plastyk, metal, papier i odpady wielomateriałowe 1 raz w miesiącu.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, leki co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym w harmonogramie.

3. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 11. Opróżnianie koszy ulicznych oraz z przystanków i parków następuje raz w tygodniu. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje co 2 tygodnie.

Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 12. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania pojemnika na odpady zmieszane, zakupionego we własnym zakresie oraz worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych które udostępni przedsiębiorca.

3. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Białowieża:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów rozmieszczone w ciągu ulicy co100 m.;

b) kontenery od 5 m 3 do 7 m 3 ;

c) pojemniki na odpady o pojemności 80 litrów, 120 litrów, 240 litrów; 1100 litrów;

d) worki o pojemności od 60 do 120 litrów o ujednoliconych kolorach;

- NIEBIESKI - z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,

- ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metal,

- BIAŁY - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,

- ZIELONY - z przeznaczeniem na szkło i opakowania kolorowe,

- BRĄZOWY - z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe,

- CZARNY - popiół.

4. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik 80-120 litrów na każdą nieruchomość;

b) segregowane odpady komunalne 30 litrów na mieszkańca, co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;

2) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik 80- 120 litrów na każdą nieruchomość,

b) segregowane odpady komunalne 40 litrów na mieszkańca, jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;

3) dla szkół wszelkiego typu 3 litry na każdego ucznia i pracownika,

4) dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy punkt,

6) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników,

8) dla pensjonatów, domów opieki 20 litrów na jedno łóżko,

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest ustawienia na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 120 litrów.

5. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptece w miejscowości Białowieża lub do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

6. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w szkołach i świetlicach.

7. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach uniemożliwiających pylenie.

§ 13. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godziny, jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie ich i uprzątnięcie.

§ 14. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wybudowanie zbiornika bezodpływowego dostosowanego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie.

2. Dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

a) bary, restauracje - 3,0 m 3 /miejsce/miesiąc;

b) sklepy spożywcze - 2,0 m 3 /zatrudnionego/miesiąc;

c) pozostałe sklepy - 0,9 m 3 /zatrudnionego/miesiąc;

d) apteki - 3,0 m 3 /zatrudnionego/miesiąc;

e) przychodnie lekarskie - 0,5 m 3 /zatrudnionego/miesiąc;

f) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m 3 /zatrudnionego/miesiąc;

3. W przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz.70).

§ 15. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz.

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony.

4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

5. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone, dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne.

6. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymać w stanie czystości.

§ 16. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych pojemnikach.

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 17. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 18. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.

3. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i tekstylii nie wolno wrzucać:

a) kalki technicznej;

b) opakowań z zawartością np. z żywnością, z wapnem, z cementem;

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

4. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

6. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

7. Do przydomowych kompostowników oraz worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucić odpadów innych aniżeli bioodpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

8. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 6.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione.

§ 19. 1. Osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej:

- rok 2014 - 20%,

- rok 2017 - 35%.

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podlaskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%,

- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%.

3. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania i osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji :

- odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

- przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

4. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania :

- do dnia 16 lipca 2013 r. - nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- do dnia 16 lipca 2020 r. - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 20. 1. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury,

2. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

3. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

§ 21. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem zbierania selektywnego wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 roku.

Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

§ 22. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

§ 23. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach zabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 22.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspólnego użytkowania.

4. Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, zobowiązani są do umieszczenia na bramie lub furtce prowadzącej do tej nieruchomości, tabliczki informacyjnej o posiadaniu psa.

Rozdział 9.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 24. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne położone na terenach o zabudowie wielorodzinnej, instytucje użyteczności publicznej.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 2, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

a) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych;

b) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

c) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią;

d) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

4. Właściciele koni są zobowiązani wyposażyć zwierzęta poruszające się po drogach publicznych w płachty podogonowe.

Rozdział 10.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 25. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 26. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Białowieża określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 27. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 28. Upoważnieni przez Wójta Gminy Białowieża pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie realizacji postanowień Regulaminu.

§ 29. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe