Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/159/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz.1759; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) tj. stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ww. ustawy.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 12,50 zł od 1 mieszkańca.

3. Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8,00 zł od 1 mieszkańca.

§ 2. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

a) 110 l - 8,50 zł

b) 120 l - 9,50 zł

c) 240 l - 19,00 zł

d) 480 l - 37,00 zł

e) 1100 l - 85,00 zł

f) 5000 l (KP 5) - 386,00 zł

g) 7000 l (KP 7) - 540,00 zł

h) 10000 l (KP 10) - 771,50 zł

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

a) 110 l - 7,00 zł

b) 120 l - 7,00 zł

c) 240 l - 13,00 zł

d) 480 l - 25,00 zł

e) 1100 l - 57,00 zł

f) 5000 l (KP 5) - 258,00 zł

g) 7000 l (KP 7) - 362,00 zł

h) 10000 l (KP 10) - 517,00 zł

3. Miesięczna stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowić będzie iloczyn ilości pojemników określonej pojemności i ustalonej wysokości miesięcznej stawki opłaty za pojemnik wskazanej w ust. 1 lub 2.

§ 3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 2.

§ 4. 1. Ilość mieszkańców, ilość pojemników oraz ich pojemność przyjęta do naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona będzie na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.

2. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe