reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/229/2012 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Supraśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567) w związku z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) - uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Supraśl w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV 429/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 25 sierpnia 2006 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Supraśl ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 238, poz. 2323).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/229/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Supraśl

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Supraśl , zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Supraśl, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);

2) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

3) opakowania wielomateriałowe;

4) tworzywa sztuczne i metale;

5) zielone;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) przeterminowane leki;

10) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) zużyte opony.

§ 3. 1. Frakcje odpadów komunalnych niewymienione w § 2 ust. 1 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

2. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3. Odpady komunalne o których mowa w § 2 ust.1 pkt 5-6 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady.

4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wskazane w § 2 ust.1 pkt 1-6 i pkt 12 należy gromadzić w pojemnikach. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust.1 należy przekazywać bezpośrednio do wskazanych miejsc ich odbioru lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach i ośrodkach zdrowia wskazanych przez Gminę Supraśl oraz w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Supraśl, w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów oraz w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach, zabezpieczonych przed możliwością pylenia . W przypadku niewielkiego remontu odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich powinni we własnym zakresie i na własne potrzeby kompostować odpady zielone (ulegające biodegradacji) na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. W przypadku braku takiej możliwości odpady te należy zbierać w workach lub innych pojemnikach i przekazywać przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów lub do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na warunkach określonych przez zarządcę instalacji.

§ 4. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia w miejscach publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów i przenośnych szaletów oraz do uprzątnięcia terenu i usunięcia odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zakończenia imprezy (zgromadzenia) i wciągu 4 godzin od zakończenia imprezy zlokalizowanej w strefie A i B Uzdrowiska Supraśl .

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, poprzez uprzątnięcie ręczne, mechaniczne lub za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone - niezwłocznie od momentu ich powstania, a najpóźniej w ciągu 12 godzin. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

2. W przypadku braku możliwości usunięcia zalegającego lodu i śniegu, o którym mowa w ustępie 1 właściciele nieruchomości, o których mowa w ust.1 mają obowiązek posypać go piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości, jeżeli został do tego celu prawnie dopuszczony.

3. Usuwanie śniegu lub lodu z użyciem środków chemicznych na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której występują tereny zieleni lub zadrzewienia należy prowadzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie w zakresie mycia nadwozia samochodu pod warunkiem:

1) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości;

2) niezanieczyszczania wód i gleby .

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;

2) braku negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym w zakresie emisji hałasu lub spalin;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska;

4) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Do zbierania odpadów komunalnych służą następujące pojemniki z zastrzeżeniem norm określonych w § 8 ust.1 i 2 :

1) pojemniki o minimalnej pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 1,1 m3;

2) kontenery o minimalnej pojemności: 3,5 m 3,,,, , , 10 m 3 ;

3) worki z tworzyw sztucznych o minimalnej pojemności od 0,08 m3 do 0,110 m 3 oraz worki typu big bag do zbierania odpadów budowlanych ;

4) kosze uliczne o minimalnej pojemności od 0,020 m 3 .

2. Pojemniki do zbierania odpadów należy utrzymywać w czystości, poddawać obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji.

§ 8. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności, przy zachowaniu następujących norm:

1) dla budynków jednorodzinnych, jeżeli z pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - 0,12 m 3 ;

b) nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 osób - 0,24 m 3 lub 2 pojemniki 0,12 m 3 ;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,006 m 3 na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,003 m 3 na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,12 m 3 na każdych 10 pracowników;

5) dla hoteli, moteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 0,02 m 3 na jedno łóżko;

6) dla lokali handlowych - 0,04 m 3 na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na lokal;

7) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m 3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na każdy punkt;

8) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m 3 na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na lokal;

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 ;

10) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 0,12 m 3 na każdych 10 pracowników;

11) dla ogródków działkowych - 0,020 m 3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek), poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 0,005 m 3 na 1 działkę.

2. Odpady komunalne segregowane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności przy zachowaniu następujących norm :

1) dla budynków jednorodzinnych, jeżeli z pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - 0,12 m 3 ;

b) nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 osób - 0,24 m 3 lub 2 pojemniki 0,12 m 3 ;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,003 m 3 na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,0015 m 3 na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,0015 m 3 na każdych 10 pracowników;

5) dla moteli, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 0,01 m 3 na jedno łóżko;

6) dla lokali handlowych - 0,02 m 3 na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na lokal;

7) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,025 m 3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na każdy punkt;

8) dla lokali gastronomicznych - 0,01 m 3 na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 na lokal;

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,12 m 3 ;

10) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 0,05 m 3 na każdych 10 pracowników;

11) dla ogródków działkowych - 0,010 m 3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek); poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 0,002 m 3 na 1 działkę.

§ 9. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieścić w miejscu wyodrębnionym zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest umieszczenie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, w drodze porozumienia z jej właścicielem lub posiadaczem.

§ 10. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są kosze, które rozmieszcza się przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, na przystankach autobusowych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Kosze należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru oraz zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych np. deszczu i śniegu.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 11. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w tygodniu;

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie, w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień raz na 3 tygodnie;

2) odpady suche lub wyselekcjonowane: papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale odpady zebrane selektywnie:

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w tygodniu;

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie;

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie;

4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zebrane selektywnie - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie;

5) odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

6) odpady komunalne z cmentarzy - 1 raz w miesiącu;

7) odpady zielone (bioodpady): w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Supraśl;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Supraśl.

3. W przypadku podmiotów handlowo - usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

4. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon odbywać się będzie w ramach organizowanych zbiórek według ustalanego harmonogramu oraz na bieżąco w punktach selektywnego zbierania odpadów.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek oznakować posesję i sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy, należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:

1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;

2) pies jest w kagańcu, za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych.

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności strefy A i B Uzdrowiska Supraśl na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 15. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych oraz na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz oraz obszarach objętych strefą A i B Uzdrowiska Supraśl.

2. Zakaz, o którym mowa w ust 1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby oraz koni w celach terapeutycznych i rekreacyjnych, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych.

§ 16. 1. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

3. Właściciele i użytkownicy zwierząt gospodarskich-koni i koni terapeutycznych są obowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności strefy A i B uzdrowiska Supraśl na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Supraśl podlegają nieruchomości zajęte pod:

1) zabudowę wielorodzinną,

2) zabudowę związaną z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych,

3) chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich,

4) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana 1 raz w roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama