Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/188/12 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/169/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1:

a) w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC - odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w terminach ustalonych szczegółowo przez jednostkę wywozową w porozumieniu z gminą - wywóz raz w roku,",

b) w pkt 2 lit e otrzymuje brzmienie:

odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach - wywóz 1 raz w roku w terminie ustalonym przez jednostkę wywozową w porozumieniu z gminą,";

2) §5 otrzymuje brzmienie:

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do:

1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;

2) utrzymania czystości i porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

2. Jeżeli gmina pobiera opłaty za parkowanie pojazdów na chodnikach wymienionych w ust. 1 pkt 3 obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku należą do niej.

3. Jeżeli zarządca drogi pobiera opłaty za parkowanie pojazdów na chodnikach wymienionych w ust. 1 pkt 3 obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku należą do niego.

4. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb.

5. Mycie pojazdów poza myjniami dopuszczone jest pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego.

6. Doraźne naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją dopuszczalne są na nieruchomości poza warsztatami przeznaczonymi do tego rodzaju napraw, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska oraz nie będą stwarzać uciążliwości współużytkownikom nieruchomości, na której odbywa się naprawa, jak również użytkownikom nieruchomości sąsiednich.";

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

1. Wyprowadzający psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub potencjalnie mogącemu zagrozić otoczeniu do nałożenia kagańca;

2) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

2. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe